หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

APPLY COURSE

คุณกำลังสมัคร "หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 1 ก.ย. 65)"

*หมายเหตุ : 1.ช่องที่กำหนดตัวอักษรสีแดงให้กรอกข้อมูลอย่างละเอียดและถูกต้อง 2.ช่องอื่นหากไม่ทราบข้อมูลให้ใส่ - ให้ครบทุกช่องแทนการกรอกข้อมูล 3.หากไม่ปฎิบัตตามข้อ 1 และ 2 จะไม่สามารถส่งใบสมัครได้สมบูรณ์

ชื่อและที่อยู่ ใช้สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

* หมายเหตุ: กรณีลูกค้ายกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา โดยแจ้งก่อนวันจริง 7 วัน
         คิดค่าใช้จ่าย 50% ของค่าสัมมนา และหากแจ้งน้อยกว่า 7 วัน
         คิดค่าใช้จ่าย 100% ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ได้
         ชำระมาแล้วทุกกรณี

รายละเอียดผู้เข้าร่วมอบรม

(1 booking สามารถระบุชื่อได้สูงสุด 5 ท่าน)


ผู้เข้าอบรม ท่านที่ 1:
ต้องการใบประกาศนียบัตร: (กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง)

* หมายเหตุ: กรุณากรอกให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

เพิ่มผู้เข้าอบรม

รายละเอียดอัตราค่าสมัคร

ค่าสมัคร: 3,900 บาท/ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน:
ต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% หรือไม่?

* ราคานี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* กรณีมีการหัก ณ ที่จ่าย ไฮโพ เทรนนิ่ง จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านเมื่อได้รับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว

เลือกวิธีการชำระเงิน

* หมายเหตุ:
- กรุณาแฟ็กซ์หน้าเช็ค หรือ ใบนําฝากเงิน Pay-in ไปที่หมายเลข 0-2615-4479 หรือ
- กรุณาสแกนหน้าเช็ค หรือ ใบนําฝากเงิน Pay-in และส่งอีเมล์ไปที่ hipotraining@gmail.com
- กรุณาโทรแจ้งยืนยันการแฟ็กซ์หรือเมล์การชําระเงินได้ที่หมายเลข 0-2615-4499 หรือ 0-2615-4477-78
  พร้อมระบุชื่อบริษัทและวันที่อบรม

Clear
Engine by shopup.com