hipotraining.co.th

หลักสูตรบริการ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 99 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
28 ม.ค. 2562

หลักสูตร Professional Customer Service (28 ม.ค.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.พ. 2562

หลักสูตร Customer Complaint Management (15 ก.พ. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 ม.ค. 2562

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (28 ม.ค. 62)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,500 ฿ Download APPLY NOW
31 ม.ค. 2562

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (Speak to Win Service by Phone) (31 ม.ค. 62)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,500 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.พ. 2562

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (1 ก.พ. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2562

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ (5 ก.พ.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.พ. 2562

หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (6 ก.พ. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.พ. 2562

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (8 ก.พ. 62)

อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2562

หลักสูตร Professional Call Center (12 ก.พ.62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.พ. 2562

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (14 ก.พ. 62)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.พ. 2562

หลักสูตร Service beyond Expectation (21 ก.พ. 62)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.พ. 2562

หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (25 ก.พ. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com