HIPO Training

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 118 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
10 ต.ค. 2561

Professional Customer Service

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2561

เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2561

Customer Complaint Management

ดร.พิพัฒน์พล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ต.ค. 2561

Service beyond Expectation

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ต.ค. 2561

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ต.ค. 2561

ศิลปะการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ต.ค. 2561

ศิลปะการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ต.ค. 2561

ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

ดร.พิพัฒน์พล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา Professional Help Desk

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา Service Excellence with EQ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 พ.ย. 2561
ถึง 16 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา Service Attitude & Service Mind

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com