HIPO Training

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 103 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
04 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (CRM) (4 ม.ค. 62)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา Professional Call Center

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ (4 ม.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (8 ม.ค. 62)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Customer Service (15 ม.ค. 62)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,500 ฿ Download APPLY NOW
16 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ (16 ม.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM (17 ม.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ม.ค. 2562

พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (21 ม.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์  กฤษฎาธาร 3,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com