HIPO Training

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 102 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
22 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (Speak to Win Service by Phone)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม ยกระดับการบริการขั้นสูง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา Professional Call Center

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม Customer Complaint Management

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม Service beyond Expectation

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการรอบทิศทาง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com