HIPO Training

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 118 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
19 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ (Customer Service)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2561

หลักสูตรอบรม การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

ดร.พิพัฒน์พล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา นักบริการรอบทิศทาง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ธ.ค. 2560

หลักสูตรสัมมนา Professional Call Center

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ผู้ให้บริการแบบมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (CRM)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com