HIPO Training

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 102 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Customer Service

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 มี.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา Professional Call Center

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มี.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 มี.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 มี.ค. 2562

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มี.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา Professional Help Desk

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 เม.ย. 2562

หลักสูตรอบรม นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ (Professional PR)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 เม.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา Professional Help Desk

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 เม.ย. 2562

หลักสูตรอบรม การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 เม.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 เม.ย. 2562

หลักสูตรอบรม Customer Complaint Management

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 เม.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com