HIPO Training

Services Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 118 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
08 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Customer Service

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม นักบริการ 360 องศา

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าต่องานบริการ ระดับมืออาชีพ

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์ (Speak to Win Service by Phone)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา นักบริการมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม ยกระดับการบริการขั้นสูง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา Professional Call Center

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com