โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 9 พ.ค. 2567)

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 9 พ.ค. 2567)

 

Finance for Non – finance

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี 

9 พฤษภาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                                                                                    

หลักการและเหตุผล

          การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง “Finance” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ  หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน

          หลักสูตรนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น  เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module  1 เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ

1. บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance

2. เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง

3. ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 • การตัดสินใจจากการลงทุน
 • การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน

4. เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ

5. บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่

6. กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้

Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

7. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน

8. การวิเคราะห์งบการเงิน 3 สหาย

 • งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)
 • งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)
 • งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)

9. กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย

10. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)

11. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน

12. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

 • อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
 • อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio) 
 • อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio) 
 • อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) 

13. กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4  สหาย

14. มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)

 • มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)
 • มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)
 • ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value ให้ได้ภายใน 10 วินาที

15. กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน

16. การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

 • Net Present Value (NPV)
 • Internal Rate of Return (IRR)
 • การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)

ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV และ IRR  ให้ได้ภายใน 10 วินาที

17. กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

18. การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)

19. ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้

เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน

20. สรุป ถาม - ตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมัคร 2 ท่าน

3,900.-

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมัคร 3 ท่านขึ้นไป

3,500.-

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

           

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   4,300.00

    301.00

       129.00

  4,472.00

               4,601.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

22 เมษายน 2567

ผู้ชม 1212 ครั้ง

Engine by shopup.com