โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 28 ก.พ. 67)

หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 28 ก.พ. 67)

ชัยชนะนักขายมือทอง
(WIN for Sales)

วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร
วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Manager
วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ
 หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

28 กุมภาพันธ์ 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


หลักการและเหตุผล
         ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท
         หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ พร้อมตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทองในปี 2020 พร้อมปรับตัวสู่ High-class environment
วัตถุประสงค์
  1.เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง   
  2.เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย
  1.    การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ
       a.    การยืนต้อนรับที่หน้างาน
       b.    การไหว้
       c.    การยื่นนามบัตร
       d.    การยิ้ม
       e.    การเชิญลูกค้า
       f.     คำพูดสุภาพ
  2.    การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย
  3.    กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้า VIP
       a.    กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน เสมือนลูกค้าทุกระดับเป็น VIP เพื่อเป็นสร้างความเอกลักษณ์
Modules 2 กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย
  4.    การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ
       a.    คำพูดชักจูง
  5.    เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า
       a.    คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ
       b.    คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ
       c.    คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
       d.    คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย
       e.    เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของสินค้าแห่งความสุขของลูกค้า
  6.    กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า
       a.    กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกการตั้งคำถามเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และการตอบคำถามลูกค้าเพื่อเปิดใจลูกค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าต่อไป
  7.    การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน
       a.    การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ
               i.    ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า
               ii.    สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์
               iii.    ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
       b.    การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ
               i.    วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ
               ii.    มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย
       c.    การเชิญลูกค้าทดลองใช้สินค้า
               i.    คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของสินค้า
               ii.    คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนา เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย
               iii.    หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น
               iv.    ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า
               v.    การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า
               vi.    การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย
               vii.    การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย
               viii.    สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ
               ix.    สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง
  8.    กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น
       a.    กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัตินำเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบแต่ลงลึกถึงขั้นตอนและรายละเอียด พร้อมทั้งวิธีการและเทคนิคเฉพาะ ซึ่งต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างแท้จริง ดูแล้วเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
       b.    ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้ามาเป็นครอบครัว มาคนเดียว รวมถึงมาคู่ชายหญิง
  9.    การปิดการขายอย่างแนบเนียน
       a.    การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย
       b.    การปิดการขายด้วยคำถามเปิด
       c.    การปิดการขายด้วยคำถามปิด
       d.    การปิดการขายด้วยสินค้าในฝัน
  10. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง
       a.    กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ลองปิดการขายจากสถานการณ์จริงหรือตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในการขาย และจากเหตุการณ์ที่วิทยากรประสบพบเจอมาแต่ต้องการให้พนักงานได้ลองฝึกปฏิบัติ
Modules 3 การติดตามลูกค้า
  11. การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม
  12. การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง
  13. การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป
  14. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า
       a.    กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกโทรศัพท์หาลูกค้าอย่างไม่ปล่อยให้หลุดมือ
  15. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

10 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 386 ครั้ง

Engine by shopup.com