โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความสุดยอดพนักงานขายผ่าน Chat (เช่น Line , Messenger) (อบรม 14 ส.ค.67)

สุดยอดพนักงานขายผ่าน Chat (เช่น Line , Messenger) (อบรม 14 ส.ค.67)

สุดยอดพนักงานขายผ่าน Chat
(เช่น Line , Messenger)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

14 สิงหาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ในยุคปัจจุบันนี้ การขายทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น มีช่องทางการขายเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะการขายทางออนไลน์อย่าง Chat (Line , Messenger) อีกทั้ง พฤติกรรมการซื้อของลูกค้านั้นเปลี่ยนไป การที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นยากขึ้น ดังนั้น พนักงานขายที่ทำหน้าที่ขายผ่าน Chat จึงต้อง อาศัยความรู้ และ เทคนิคการขายในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนี้พนักงานขายยังต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความรักในงานขาย อันจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานขายสามารถต่อสู้กับทุกปัญหาในงานขายที่จะเกิดขึ้นได้

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการเป็นพนักงานขายผ่าน Chat (Line, Messenger) การวิเคราะห์พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า เทคนิคและวิธีการ รวมถึง การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ  อีกทั้ง ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนางานขายได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงกระบวนการและเทคนิคการขายผ่าน Chat

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่มาติดต่อซื้อสินค้า

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบเทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมความพร้อมเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ
1. 
เข้าใจบทบาทสำคัญ !!! ของการเป็นพนักงานขายผ่าน Chat
2. เตรียมความพร้อมการเป็นพนักงานขายผ่าน Chat

 • ทัศนคติ
 • ทักษะ
 • ความรู้

3. กิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพนักงานขายมือทอง

4. ตีให้แตก !!! พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน Chat

5.การวิเคราะห์และรับมือกับลูกค้าที่หลากหลาย

 • ลูกค้าใจร้อน ไม่ชอบรอ...ต้องตอบเดี๋ยวนี้
 • ลูกค้าละเอียด ชอบข้อมูลเยอะๆ
 • ลูกค้าขี้สงสัย
 • ลูกค้าพรหมจรรย์…ไม่เคยซื้อสินค้ามาก่อน

6. กิจกรรม Workshop รับมือลูกค้าที่หลากหลาย...สร้างการขายให้ตรงใจ

Module 2 เทคนิคการขายผ่าน Chat ด้วยภาษาที่มัดใจลูกค้า

7. เทคนิคการขายผ่าน Chat อย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ขายอย่างมืออาชีพ

 • เปิดการขาย – เปิดประเด็นการขายอย่างไรให้น่าสนใจ…จนลูกค้าอยากสนทนาต่อ
 • เทคนิคการสอบถาม – การถามคำถามสำคัญด้วยเทคนิคคำถาม 3 ข้อ…เพื่อหาความต้องการและปัญหาของลูกค้า
 • การนำเสนอขายด้วยภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น
 • การปิดการขาย – จับสัญญาการซื้อของลูกค้า…ต้องปิดการขายตอนไหนจึงจะได้ Order

8. เคล็ดไม่ลับ !!! เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าอื่น ๆ นอกจากสินค้าหลัก…ให้ดึงดูดและน่าสนใจ

9. กิจกรรม : ฝึกการใช้เทคนิคและวิธีการพิมพ์ตอบข้อความ ในกรณีต่าง ๆ ผ่าน Chat

10. เทคนิคการใช้ภาษา และ วิธีโต้ตอบกับลูกค้า

 • การเขียนตอบเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อ
 • การดูจังหวะตอนตอบคำถาม
 • การให้คำแนะนำเพิ่มเติม
 • ข้อควรระวัง

Module 3 การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

11. การดูแลและการแก้ปัญหาหลังการขาย

  • การตอบคำถามและให้คำแนะนำลูกค้าหลังการขาย
 • วิธีการใช้งาน
 • การดูแลรักษา
  • การแก้ปัญหากับลูกค้า
 • ลูกค้าไม่ได้รับของ
 • ได้สินค้าไม่ตรงกับความต้องการ
 • อื่น ๆ เช่น ร้านค้า ขนส่ง

12. การติดตามลูกค้าหลังการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

 • ความพึงพอใจ
 • การนำเสนอขายสินค้าใหม่ และ สินค้าอื่น ๆ
 • การนำเสนอโปรโมชั่น

13.วิธีการการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

 • การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า
 • การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

14.กิจกรรม : การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

15. สรุป คำถามและคำตอบ

  ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ !!!

บุคคลทั่วไป/บริษัท

สมัคร 3 ท่าน

9,900.00

693.00

297.00

10,296.00

10,593.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

11 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 1206 ครั้ง

Engine by shopup.com