โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตรการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control) (อบรม 29 มี.ค. 67)

หลักสูตรการวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control) (อบรม 29 มี.ค. 67)

“การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ”

(Production Planning and Control)

 

วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)
ที่ปรึกษาเครือข่าย Lean Production สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม
MBA Logistics Management

 

29 มีนาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

เนื้อหาของหลักสูตร

 - ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและควบคุมการผลิต
  - ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต
  - หลักพื้นฐานและความสำคัญของระบบการผลิต
  - องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต
  - ขั้นตอนหลักของการวางแผนการผลิต
  - ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต
  - ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือ JIT)
  - ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต
  - การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  - หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต
  - แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต
  - การลดความสูญเสียในการผลิต
  - การวิเคราะห์ค่า Cycle time การผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม
  - การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time) 
  - การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้า

                   - Takt time & Cycle time 

                   - Process time & Cycle time & Manpower
  - การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่า Cycle time การผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
  - องค์ประกอบของการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

                    - การควบคุมการผลิต (Production Control)

                    - องค์ประกอบของการควบคุมการผลิต

                    - วัตถุประสงค์ของการควบคุมการผลิต
  - หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต (Functions involved in Production Control)
  - ประโยชน์ของการควบคุมการผลิต (Advantages of Production Control)
  - กลยุทธ์การเรียงลำดับงานการผลิตสำหรับการวางแผนการผลิต

                   - การวางแผนการผลิตด้วย Production Board

                   - สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

                   - การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)
                   - การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)
  - การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)   
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

15 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 753 ครั้ง

Engine by shopup.com