โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความLogical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)

Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)

Logical Thinking to Success

(การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน)

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี 

18 มกราคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                               

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งในระดับใดก็ตาม ขอบเขตความรับผิดชอบของงานจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ การคิด และการลงมือทำ บุคลากรจำนวนมากมักจะมีจุดอ่อนในเรื่องของการคิด ด้วยสาเหตุที่ตนเองไม่ได้ถูกฝึกฝนตั้งแต่อยู่ในระบบการศึกษา และ ระบบการทำงาน...ผลที่ตามมาก็คือ บุคลากรเหล่านั้น ขาดหลักและวิธีการคิดที่ถูกต้องจนทำให้ผลลัพธ์ของงาน หรือ สิ่งต่างๆ ที่ทำนั้น ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

หลักสูตรการคิดเชิงตรรกะนี้ จึงถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการพัฒนาความคิดอย่างต่อเนื่อง จนสามารถนำความคิดนั้นมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้กระบวนการความคิดในองค์รวมที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดเชิงตรรกะ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ เกมส์  เพื่อพัฒนาความคิดของตนเองและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการคิดเชิงตรรกะได้อย่างลึกซึ้ง

2. เพื่อให้เข้าอบรมสามารถนำการคิดเชิงตรรกะไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

หัวข้อการบรรยาย

Module 1 การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
1. ความหมายและความสำคัญของการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
2. ประโยชน์ของการคิดเชิงตรรกะที่หลายคนไม่รู้ !!!
3. ตัวอย่าง การคิดเชิงตรรกะ
4. กระบวนการความคิดในองค์รวมที่ส่งผลต่อการคิดเชิงตรรกะ

  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ความคิดเป็นระบบ
  • ความคิดวิเคราะห์
  • ความคิดอื่น ๆ

5. การพัฒนากระบวนการความคิดเพื่อต่อยอดสู่การคิดเชิงตรรกะ

6. กิจกรรม Workshop : พัฒนากระบวนการความคิด…..สู่การคิดเชิงตรรกะ

Module 2 การพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ..สู่ความสำเร็จในการทำงาน

7. การประยุกต์ใช้การคิดเชิงตรรกะเพื่อพิชิตความสำเร็จในการทำงาน

  • การวางแผนการทำงาน
  • การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  • อื่น ๆ

8. เครื่องมือพัฒนาการคิดเชิงตรรกะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การใช้แผนภาพ
  • อื่น ๆ

9. กิจกรรม Workshop : การคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

10.แนวทางการฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะด้วยตัวเอง

11. การปลูกฝั่งจิตสำนึกและสร้างนิสัยให้ตัวเองมีความคิดเชิงตรรกะ

12. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

16 มกราคม 2567

ผู้ชม 441 ครั้ง

Engine by shopup.com