โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความการพัฒนาความสามารถในการบริหารระดับผู้จัดการด้วย 4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 12 ก.พ.67)

การพัฒนาความสามารถในการบริหารระดับผู้จัดการด้วย 4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 12 ก.พ.67)

การพัฒนาความสามารถในการบริหารระดับผู้จัดการ
ด้วย
4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ

(Managerial Competence Development with 4-Leadership Quotients)

 

วิทยากร:พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

12 กุมภาพันธ์ 2567

09.00 – 16.00

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

                          *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

      ในการเป็น “ผู้จัดการ” นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง และ กำหนดความอยู่รอดของฝ่ายงานและองค์กร โดยเฉพาะ ในปัจจุบันที่ทุกธุรกิจกำลังเผชิญกับ สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงเช่นนี้ ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะของความเป็นผู้จัดการในทุกๆด้านจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเสริมสร้างอยู่เสมอ 

      หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง โดยเฉพาะ การวางแผนงาน การคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหา การบริหารทีมงาน การติดตามผลงาน และที่สำคัญคือ การสร้างคนให้ได้งานผ่านการสอนงานอย่างได้ผล  ทั้งนี้จะเรียนรู้โดยผ่านฝึกทำกิจกรรม และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของผู้จัดการให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และสร้างความตระหนักให้ชัดเจน และเกิดการยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้พร้อมที่จะพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารยุคใหม่และประยุกต์ให้เหมาะสมกับมาตรฐานการทำงานปัจจุบัน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทั้งในด้านการสอนงาน พัฒนาทีมงาน และติดตามการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารคนและงานด้วยทักษะการคิดและวางแผนที่ดี

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. บทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะ “ผู้จัดการ” ที่องค์กรต้องการ

2. แนวคิด 4 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ บนพื้นฐานการบริหารคนและงาน

3. มิติที่ 1 ทัศนคติและทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • มุมมองและทัศนคติจำเป็น (Growth Mindset) ของการเป็นผู้จัดการมืออาชีพ
 • การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 • การบริหาร และ เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
 • กิจกรรม: การบริหารความเปลี่ยนแปลง

4. มิติที่ 2 ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (Thinking and Problem Solving Skill)

 • การคิดบวก (Positive Thinking)
 • การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
 • การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving)
 • กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

5. มิติที่ 3 ทักษะการวางแผนงาน(Planning)

 • การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
 • การวิเคราะห์องค์ประกอบและประเภทของงาน (Task Analysis)
 • การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritize)
 • การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
 • กิจกรรม: การพัฒนาทักษะการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

6. มิติที่ 4 ทักษะการบริหารทีมให้ได้งาน (Leadership and People Management)

 • วิเคราะห์ขีดความสามารถของพนักงานในทีม (Competency Analysis)
 • การวางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Individual Development Plan)
 • การสอนงานบนพื้นฐาน Competency และ KPIs
 • การให้ Feedback อย่างสร้างสรรค์และสรุปข้อตกลงร่วมกัน (Constructive Feedback and Commitment)
 • กิจกรรม: การบริหารทีมให้ได้งาน

7. สิ่งที่ต้องการพัฒนาในการเพิ่มความสามารถการบริหาร (Commitment and Action Plan)

8.  สรุป คำถาม และ คำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

19 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 160 ครั้ง

Engine by shopup.com