โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม(อบรม 27 มี.ค.67)

การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม(อบรม 27 มี.ค.67)

การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม

วิทยากร: อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistic กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain

Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต

ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์

โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

27 มีนาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) คือ วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมในการดำเนินงานขององค์กรที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และจะมีค่าความถูกต้อง แม่นยำ และประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารต้นทุนแบบดั้งเดิม ซึ่งการบริหารต้นทุนตามาตรฐานกิจกรรมจะสามารถใช้เครื่องมือในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ทรงคุณค่าของผู้บริหารองค์กรได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถใช้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตและเห็นผลประกอบการที่ดีได้ในแต่ละกิจกรรมของการผลิตสินค้าและบริการอย่างชัดเจน เช่น ผลประกอบการที่ได้ในแต่ละกลุ่มของลูกค้า ในแต่ละภูมิภาค ในแต่ละช่องทางการกระจายสินค้า และในแต่ละช่องทางการตลาด เป็นต้น

              นอกจากนั้นการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมยังช่วยระบุกิจกรรมการดำเนินงานใดที่มีคุณค่าและไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความจำเป็นได้อีกด้วย เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน สามารถกำหนดราคาขายได้อย่างถูกต้อง สามารถตัดสินใจในการกำหนดทางเลือกของการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างแม่นยำ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าถึงความหมายของการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมได้อย่าง

   แท้จริง

2. เพื่อสามารถคำนวณและนำหลักการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมภายในองค์กรอย่างได้ผล

4. เพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารต้นทุนกิจกรรมในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดคุณค่าได้มากที่สุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. ชนิดและความหมายของต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costing Types & Concept)

2. การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) คืออะไร โครงสร้าง วัตถุประสงค์ คุณประโยชน์และข้อเสีย (What is Activity-Based Costing?, Hierarchies, Objective,Advantages and Disadvantage)       

3. ประสิทธิภาพของการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (The Efficiency of Activity-Based Costing)

4. ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรมและการบริหารต้นทุนแบบดั่งเดิม (Activity-Based Costing vs. Traditional Costing)

5. ขั้นตอนการบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Steps of Activity-Based Costing)

6. วิธีการคำนวณต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม (Activity Based-Costing Calculation)

7. ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนตามาตรฐานกิจกรรม (Activity Based-Costing Example)

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูง/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร และผู้ที่สนใจ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

17 มกราคม 2567

ผู้ชม 119 ครั้ง

Engine by shopup.com