โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความDesign Thinking พลิกวิธีคิด...พิชิตปัญหา

Design Thinking พลิกวิธีคิด...พิชิตปัญหา

Design Thinking

พลิกวิธีคิด...พิชิตปัญหา

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

19 มีนาคม 2567
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          

หลักการและเหตุผล:

            หลายครั้งในการทำงาน ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานา โดยเฉพาะเรื่องกับดักความคิดที่หลายคนหาทางออกที่จะผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นไม่เจอ ทำให้การพยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการ หรือบางคนอาจปล่อยให้ปัญหาลุกลามส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และถ้าลองนึกดูว่าหากเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับธุรกิจ ความเสียหายจะเกิดขึ้นมากแค่ไหน ไม่เพียงแค่รายได้หรือกำไรเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการคงอยู่หรือสูญพันธุ์ของธุรกิจในที่สุด

             ดังนั้น ความอยู่รอดหรือการเติบโตขององค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเพียงเท่านั้น พนักงานทุกคนทุกระดับล้วนแล้วแต่มีส่วนในการสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆรวมถึงนวัตกรรมต่างๆให้องค์กรสามารถก้าวเดินสู้กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้ จุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ความคิด และในยุคนี้การคิดมีหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ “การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ซึ่งเป็นกระบวนการทำความเข้าใจบุคคลหรือกลุ่มคนเป้าหมายเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมและดีที่สุดในการแก้ปัญหารวมถึงพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหลายองค์กรธุรกิจที่เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศนำเรื่องนี้มาใช้จนประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับทุกองค์กรที่ต้องการหลุดออกจากกับดักความคิดที่ผ่านมาเพื่อค้นหาหนทางใหม่ๆในการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่สินค้าและบริการให้เกิดเป็นข้อได้เปรียบที่จะสามารถเผชิญกับความท้าทายและพิชิตเป้าหมายที่ต้องการให้ได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการคิดที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมให้กับองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) และฝึกฝนภาคปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน

3. เพื่อสร้างมุมมองใหม่ในการเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและเปิดความคิดในการค้นหาแนวทางใหม่ในการฝ่าฟันปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาต่อยอดในการเป็นนักคิดและนักปฏิบัติที่จะเสริมสร้างจุดแข็งอันจะนำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์กร

หัวข้อการอบรม:

Module 1: Thinking…First Step of Victory Challenge

1. ความสำคัญของ “การคิด”

  • ต่อองค์กร
  • ต่อลูกค้าและผู้อื่น
  • ต่อตนเอง

2. อุปสรรคที่ส่งผลต่อการคิด และวิธีการเอาชนะ

3. หลากหลายวิธีคิดสู่...การคิดเชิงออกแบบ

4. ความเป็นมาและความหมายของ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

5. องค์กร Local และ International ที่ประสบความสำเร็จด้วย Design Thinking

Module 2: Design Thinking…Principle, Process and Practice

6. A-T-A Principle ของการคิดเชิงออกแบบ

7. กระบวนการ…การคิดเชิงออกแบบ – 5 Steps of 4D’s (Discover-Define-Develop-Deliver)

  • เข้าใจ – Empathize
  • ตีโจทย์ – Define
  • ไร้กรอบ – Ideate
  • ค้นหา – Prototype
  • ทดลอง – Test

8. จากกระบวนการ คิดสู่การนำไปปฏิบัติ (Implementation)

9. กิจกรรม: คุ้ย-คิดค้น บนหลักการ Design Thinking

10. คุณลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Key Character)

11. สรุป คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

08 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 74 ครั้ง

Engine by shopup.com