โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตรอบรม ทักษะเลขานุการและธุรการมืออาชีพ ในยุค 4.0 (อบรม 11 มิ.ย. 67)

หลักสูตรอบรม ทักษะเลขานุการและธุรการมืออาชีพ ในยุค 4.0 (อบรม 11 มิ.ย. 67)

ทักษะเลขานุการและธุรการมืออาชีพ ในยุค 4.0

 

วิทยากร: วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้า

และมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากลมากกว่า 18   ปี

 

 

11 มิถุนายน 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

เลขานุการ  เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังทั้งด้านผู้บริหาร หรือส่วนงาน ขึ้นอยู่กับว่า เราเป็นเลขานุการของส่วนงานใด  ถ้าพูดกันไปแล้วงานด้านนี้ จะเกี่ยวข้องกับงานประจำที่ได้รับมอบตามตำแหน่ง งานส่วนตัวถ้าเป็นเลขานุการผู้บริหาร งานด้านอำนวยความสะดวก จะเป็นหน้าที่ประสานงาน บริการให้กับหน่วยงาน สุดท้ายคือการสร้างภาพลักษณ์ เป็นการกรองงาน การแนะนำหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระบบงาน  ความสำเร็จในบทบาทหน้าที่เลขานุการ และงานธุรการมีพื้นฐานของการเป็นคนคุณภาพ จะต้องพัฒนาทั้งความคิด  พัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

    ในหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มแนวคิดพัฒนาความคิดของตนเอง  การพัฒนาตนเอง และพัฒนาในงานให้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน  ในบางส่วนที่เลขานุการ ต้องเข้าใจแรงกดดันด้านอารมณ์ของผู้บริหารด้วย หรือในส่วนเลขานุการฝ่าย ก็ต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง  ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะในหน้าที่ของตนเองให้ประสบผลสำเร็จและเป็นตามที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของงานเลขานุการและงานธุรการในยุค 4.0

2. เพื่อสามารถพัฒนาบทบาท พัฒนาแนวทางการคิด พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อเพิ่มทักษะต่าง ๆ ของงานด้านเลขานุการ อาทิ การเตรียมการประชุม การสื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพในงาน

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 :  บทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการ และงานธุรการ

1. เรียนรู้บทบาท หน้าที่ การเป็นเลขานุการ และธุรการมืออาชีพทั้งเลขาฯ ผู้บริหาร เลขาฯ ส่วนงาน

ในยุค 4.0

2. เรียนรู้ทัศนคติที่ดี และจิตสำนึกในด้านของงานเลขาฯ และธุรการในการบริการหน่วยงานต่าง ๆ และการสนับสนุนช่วยเหลือ (Support)

3. เรียนรู้ลักษณะของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ-ธุรการอย่างไร

4. เรียนรู้จรรยาบรรณในบทบาท หน้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และบทบาทที่เปลี่ยนไปจากเดิม

5. เรียนรู้คุณสมบัติของเลขานุการที่ดี การทำงานเชิงรุก

Workshop

Module 2 : ทักษะต่าง ๆ ของงานเลขานุการและงานธุรการที่เกี่ยวข้อง

6. เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ดี การติดต่อประสานงาน

7. เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนำสู่การประสานงานที่ดี

8. เรียนรู้ทักษะการใช้โทรศัพท์ การจดบันทึกในการประชุม

9. เรียนรู้การเขียนจดหมาย โต้ตอบจดหมาย

10. เรียนรู้การเขียนรายงานการประชุม

11. เรียนรู้การจัดเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพ

12. เรียนรู้แนวทางของเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้งานมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

13. Workshop ในทักษะของงานเลขาฯ

14. จัดทำแนวทางการพัฒนาตนเอง (วิทยากรให้คำแนะนำ)

15. สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

14 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 167 ครั้ง

Engine by shopup.com