โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร Marketing for Non-Marketer (การตลาดสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการตลาด)

หลักสูตร Marketing for Non-Marketer (การตลาดสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการตลาด)

Marketing for Non-Marketer

(การตลาดสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการตลาด)

 

  

14 สิงหาคม 2567
09.00 – 16.00 น.

**The Palazzo Bangkok (ถนนรัชดาภิเษก)

       *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                 

 

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการตลาดโดยตรงแต่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับงานการตลาดหรือผู้ที่สนใจ ในด้านการตลาดที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาดให้เข้าใจ การบริหารงานกระบวนการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด          นอกจากนี้ยังมุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่กระตุ้นให้เกิดแนวคิดและนำแนวคิดและเครื่องมือ ในการตลาดมาประยุกต์ใช้ นำทฤษฎีการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาดย่อย การระบุหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  การกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำเครื่องมือ ทางการตลาดมาใช้สร้างกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด การแสวงหา โอกาสใหม่เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น

ผู้เข้าอบรมจะได้ทำการปฏิบัติด้านการตลาดจากกรณีศึกษาเพื่อให้สามารถคิดงานการตลาดได้อย่างเป็นระบบ และ สามารถนำสิ่งที่วิเคราะห์ได้มาสร้างทางเลือกเพื่อใช้นำเสนอให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในการกำหนดแนวทางการทำงานของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ การบริหารงานกระบวนการคิดและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถูกอกถูกใจลูกค้า

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการอบรมและ Workshop

1. ภาพรวมทางการตลาด (Marketing Overview)

2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขายสินค้าและบริการ

3. กลยุทธ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน ช่วงชีวิตของสินค้าและบริการ

4. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (SWOT Analysis)

     -   ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดและการประยุกต์ใช้

5. การวิเคราะห์การแข่งขันในตลาด (Market Analysis)

6. ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดและการประยุกต์ใช้

      -    การวิเคราะห์ ลูกค้าเป้าหมาย (Customer Analysis)

7. ประเด็นที่ควรรู้เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจ

8. ลูกค้าซื้อหรือต้องการอะไรจากผู้จำหน่ายสินค้า

9. ผลิตภัณฑ์ (Product) ยี่ห้อ (Brand Name)

10. ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

11. จุดขายของผลิตภัณฑ์ (Selling Point)

12. ความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)

13. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place)

      -    B2B (Business to Business)

      -    B2C (Business to Consumer)

14. การส่งเสริมการจัดจำหน่าย (Promotion)

     -   ประโยชน์และข้อจำกัดของการส่งเสริมแต่ละประเภท

     -   การโฆษณา  (Advertising)

     -   พนักงานขาย (Personal Selling)

     -   การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)

     -   Consumer vs. Trade Promotion

     -   การส่งเสริมการขายประเภทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้

     -   คูปอง ลด แลก แจก และแถม จับรางวัล

         การชิงโชค ฯลฯ

15. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation)

16. CSR

     -   ความหมายของ CSR (Corporate Social Responsibility

     -   การทำ CSR ให้เกิดประสิทธิภาพ

17. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)

18. หีบห่อ (Packaging)

19. ราคา (Price)

      -    ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitive)

      -    คุณค่าของราคา  (Price Value)

      -    เทคนิคการตั้งราคาเพื่อได้รับกำไรสูงสุด     (Maximum Price)

20. สรุปและการถาม-ตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากดำเนินธุรกิจ

 

  ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

7,900.00

553.00

237.00

8,216.00

8,453.00

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ !!!

บุคคลทั่วไป/บริษัท

สมัคร 3 ท่าน

9,900.00

693.00

297.00

10,296.00

10,593.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

14 มิถุนายน 2567

ผู้ชม 222 ครั้ง

Engine by shopup.com