โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร การแก้ปัญหาเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคในการขาย (อบรม 18 ก.ค. 67)

หลักสูตร การแก้ปัญหาเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคในการขาย (อบรม 18 ก.ค. 67)

การแก้ปัญหาเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคในการขาย

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

18 กรกฎาคม 2567
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          

หลักการและเหตุผล

การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า ต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการขายเพื่อฝ่าฟันและจัดการให้อยู่หมัด  ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

            หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการขายพร้อมลูกล่อลูกชนกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและสามารถนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในงานขายและสามารถบริหารจัดการปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

หัวข้อการอบรม

Module 1 หัวใจของการขาย…สู่การเป็นนักขายมือโปร

1. บทบาท และ หน้าที่ของพนักงานขาย – สร้างความเข้าใจและให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องทำ

2. เปิดมุมมองความคิด…ทัศนคติที่นักขายจำเป็นต้องมี

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการขาย – ขายได้ หรือ ไม่ได้ อยู่ตรงไหน ?

  • ลูกค้า
  • สินค้า
  • คู่แข่ง
  • พนักงานขาย

4. วิเคราะห์ และ เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้

5. ขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ – สร้างให้นักขาย ให้ขายอย่างมือโปร

       (ทุกขั้นตอน จะเน้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบัติ)

        > การเตรียมตัวของพนักงานขาย- เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกสนามรบ มีชัยไปกว่าครึ่ง

        > การเปิดการขาย – เปิดใจและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ก่อนการขาย

        > การวิเคราะห์โอกาสการขาย – ความต้องการของลูกค้าคือโอกาสการขาย พนักงานขายต้องค้นหาความต้องการด้วยเทคนิคที่ชำนาญ

        > การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง

        > การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง - จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ

        > การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า

        > การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order

6. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

Module 2 ขจัดปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคในการขาย

7. ปัญหาอยู่ตรงไหน ? … ทำไมจึงขายแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ลูกค้าไม่ซื้อ

8. กระบวนการการขายแก้ปัญหาในงานขายเพื่อสร้างยอดขาย

  • ทะลวงสาเหตุของปัญหา
  • ค้นหาทางเลือกที่ตรงจุด
  • ตัดสินใจอย่างแม่นยำ

9. กิจกรรม Workshop ขจัดปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคในการขาย

10. การมองปัญหา…ไม่ให้เป็นปัญหา

  • ธรรมชาติของปัญหาที่พนักงานขายต้องเรียนรู้และเข้าใจ
  • ประโยชน์ของปัญหาในงานขาย

11. การรับรู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการขาย

12. การทบทวนการขาย – ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก

13. สรุป คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

29 เมษายน 2567

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com