โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความหลักสูตร สูตรเด็ด เคล็ดลับ !!!! ขายอย่างไรให้บรรลุยอดขาย (อบรม 14 ส.ค.67)

หลักสูตร สูตรเด็ด เคล็ดลับ !!!! ขายอย่างไรให้บรรลุยอดขาย (อบรม 14 ส.ค.67)

สูตรเด็ด เคล็ดลับ !!!! ขายอย่างไรให้บรรลุยอดขาย

 

วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

ประสบการณ์ระดับงานบริหารและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผนงาน และพัฒนาระบบงาน

ที่ใคร ๆ ต้องถามถึงทั้งวงการมากกว่า 30 ปี

 

14 สิงหาคม 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรม โกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ  (วิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะส

 

หลักการและเหตุผล

การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า ต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องรู้จักวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการขายเพื่อฝ่าฟันและจัดการให้อยู่หมัด  ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

            หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย ได้เรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อสร้างความสำเร็จในงานขาย การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การระดมสมองทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการขายพร้อมลูกล่อลูกชนกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อขายให้บรรลุยอดขาย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและสามารถนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ในที่สุด

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

หัวข้อการบรรยาย

1. บทบาทหน้าสำคัญ ที่พนักงานขายต้องพึงตระหนัก

2. “เข้าใจลูกค้า หัวใจหลักที่ทำให้การขาย สำเร็จ หรือ ล้มเหลว

 • ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าต้องการซื้อสินค้า
 • ความต้องการและปัญหาของลูกค้า
 • นิสัยและพฤติกรรมของลูกค้า

3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ลูกค้าให้ถึงแก่น ขายให้บรรลุยอดขาย

4. กระบวนการการขายเพื่ออย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุยอดขาย

 • ก่อนการขาย – การเตรียมตัวและวางแผน
 • ขณะการขาย – การใช้เทคนิคและลูกล่อลูกชนเพื่อสร้างยอดขายให้ทะลุเป้า
 • หลังการขาย – การติดตาม ประเมินผล และ สร้างยอดขายเพิ่ม

5. ขั้นตอนการขาย - สูตรเด็ด เคล็ดลับ !!! ขายอย่างไรให้บรรลุยอดขาย !!!

(ทุกขั้นตอน จะเน้นเทคนิคและลูกล่อลูกชนอย่างรายละเอียด พร้อมตัวอย่างจริงในการปฏิบัติ)

 • การเปิดการขาย – เทคนิคการเตรียมความพร้อมระหว่างพนักงานกับลูกค้า ก่อนการขาย
 • การวิเคราะห์โอกาสการขาย และการสร้างโอกาสในการขาย – โอกาสการขายคืออะไร ทำไมต้องวิเคราะห์ วิเคราะห์อย่างไร
 • การนำเสนอผลิตภัณฑ์- นำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้าตาสว่าง
 • การตอบคำถามและข้อโต้แย้ง – จัดการและรับมือกับข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ
 • การเจรจาต่อรอง – เจรจาอย่างไรให้ไม่เสียเปรียบ หรือ ตกเป็นเครื่องมือลูกค้า
 • การปิดการขาย- ปิดการขายเมื่อไร ปิดอย่างไรจึงจะเหมาะสม และ ได้ Order

6. การหาสัญญาณ การซื้อ – สัญญาณที่จะทำให้นักขายปิดการขายได้อย่างสวยงาม

 • คำพูด
 • บุคลิกลักษณะ

7. เทคนิคการปิดการขายที่ไม่เหมือนนักขายทั่วไป

 • วิธี และ กลยุทธ์ การปิดการขาย
 • เทคนิคเพิ่มเติมการปิดการขายอย่างแยบยล จนลูกค้าไม่รู้ตัว

8. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย...ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น

9. ข้อควรปฏิบัติในขณะขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า (สิ่งที่นักขายต้องทำเพื่อให้เป็นนักขายมืออาชีพที่ลูกค้าเกิดความศรัทธาและความเชื่อมั่น)

10. เทคนิคการผูกใจลูกค้าที่ซื้อสินค้าให้กลับมาซื้อซ้ำ

11. การทบทวนการขาย – ขายได้ หรือ ไม่ได้ มาจากสาเหตุอะไร เรียนรู้ไว้จะได้ไม่พลาดอีก

12. สรุป คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

13 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 524 ครั้ง

Engine by shopup.com