โปรโมชั่น มา 3 ท่าน ลดเหลือ 3500

ดูบทความCan Do Attitude !!!! “เชื่อ”..ว่าทำได้ .. เพื่อความสำเร็จ (อบรม 11 มิ.ย. 67)

Can Do Attitude !!!! “เชื่อ”..ว่าทำได้ .. เพื่อความสำเร็จ (อบรม 11 มิ.ย. 67)

Can Do Attitude !!!!

“เชื่อ”..ว่าทำได้ .. เพื่อความสำเร็จ

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันฝึกอบรมมากมาย11 มิถุนายน 2567

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันได้มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุด องค์กรต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เกิดความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อให้สร้างความสำเร็จมาสู่องค์กรอย่างเกิดประสิทธิผลมากขึ้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสู่ความสำเร็จขององค์กร ยิ่งต้องมีศักยภาพในการปรับปรุงสมรรถนะของบุคคล ส่วนของพฤติกรรมนั้นจะเป็นส่วนที่ปรับปรุงยากที่สุด เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะและความสามารถเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการปรับทัศนคติของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การสร้างอุปนิสัยของตนเองในการพัฒนาความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานหรือใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเรียนรู้ที่จะเผชิญและเอาชนะอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวเอง ซึ่งนั่นคือ จุดเริ่มต้นของการคิดและเชื่อว่าสามารถทำได้และทำให้สำเร็จอย่างตั้งใจนั่นเอง

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบในการทำงาน สร้างความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และร่วมมือก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ช่วยให้พนักงานเกิดความมั่นใจและประสบความสำเร็จในที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ และเกิดประสิทธิผลในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ และสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จบนพื้นฐานความเชื่อว่าทำได้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและองค์กรในที่สุด

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. ความคิดและทัศนคติที่มีผลต่อ Can Do Attitude

 • ความหมายและความสำคัญ
 • ทำไมทุกคนต้องมีความคิดและทัศนคติแตกต่างกัน ????

2. กิจกรรม : สำรวจตัวเองคุณมี Can Do Attitude หรือไม่....

3. จุดเริ่มต้นความสำเร็จ…“เพียงแค่คิดว่าทำได้....ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

 • เปิดมุมมอง เปิดใจ ปรับ Mindset ใหม่...I believe I can do it.

4. “พัฒนาตนเอง” เพื่ออะไร .. เพื่อใคร.. ทำไมต้องทำ??

 • ความสำคัญของคนที่มี Can do Attitude ต่อองค์กร
 • ความสำคัญของคนที่มี Can do Attitude ต่อทีม /เพื่อนร่วมงาน
 • ความสำคัญของคนที่มี Can do Attitude ต่อตนเอง

5. คิดอย่างไร.. ให้เกิดความเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้

 • การคิดนอกกรอบ
 • เปิด หรือ ปิดใจในความคิด
 • เพียงลมพัดผ่าน
 • ไม่ใช่หน้าที่

6. Mindset Change เปลี่ยน... Fixed Mindset (อะไรก็ทำไม่ได้) เป็น Growth Mindset (ทุกอย่างทำได้ และจะทำให้สำเร็จ)

7. กิจกรรม เกมส์ : Fixed สู่ Growth Mindset เพื่อ Can Do Attitude

8. กระบวนการสร้างความคิดและทัศนคติเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

 • เข็มทิศนำทาง....การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องและชัดเจน
 • เดินเรืออย่างมั่นคง....มีวิธีการในการทำสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
 • ฝ่าอุปสรรคระหว่างทาง...การจัดการปัญหา และ สร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง
 • ถึงฝั่งด้วยความสำเร็จ…ถึงจุดหมายด้วยความสำเร็จที่ตั้งไว้

9. ฝึกฝนการตั้งจิตและสมาธิอันแนวแน่เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย                                                                   

10. เคล็ดไม่ลับ แต่ไม่มีใครเคยบอกคุณ!!! เทคนิคการสร้างแรงจูงใจโดยไม่ใช้เงินหรือคำชม

11. กิจกรรมเกมส์ : 4 ช่อง....สร้างแรงจูงใจ สู่ความสำเร็จ

12. เข้าใจมนุษย์หลากหลากประเภทที่มีผลต่อ Can Do Attitude

13. กิจกรรม เข้าใจมนุษย์หลากหลากประเภทที่มีผลต่อ Can Do Attitude

14. การดูและวิเคราะห์คนเพื่อ Can Do Attitude

15. องค์กรคือของพวกเราไม่ใช่แค่ของใครคนใดคนหนึ่ง...การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

 • การปลูกฝังจิตสำนึกรักองค์กร...ให้ทุกคน รักและเทิดทูนองค์กร

16. กิจกรรม เกมส์ “My Love Company

17. สรุป คำถามและคำตอบ

 ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

 

ราคาค่าอบรมปกติ (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป/บริษัท

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

วิธีการชำระเงิน:

  1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
       1.1    ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6
       1.2    ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

                       ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

  2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0
     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

     

 

 

 

 

31 พฤษภาคม 2567

ผู้ชม 42 ครั้ง

Engine by shopup.com