hipotraining.co.th

ดูหน้า

หลักสูตรบริการ (In-house)

หลักสูตร การบริการ
(Services)         “การบริการ” ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การบริการที่ดีต้องออกมาจากทั้งจิตใจที่บริการและบุคลิกภาพกายภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย คำพูด กิริยาที่แสดงออกมา งานบริการจึงเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการต่อไป เพราะปัจจุบันนี้ เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการมากขึ้นและธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น

  

ระดับพนักงานบริการ

 

ระดับหัวหน้างานบริการ

     

  หลักสูตร นักบริการ 360 องศา ยุค 4.0

 

  หลักสูตร ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของหัวหน้า Call Center

  หลักสูตร Professional Customer Service

 

  หลักสูตร บทบาทหัวหน้ากับการสร้างบริการให้เป็นเลิศ

  หลักสูตร Professional Call Center

 

  หลักสูตร การบริหารการบริการ

 หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล

 

 

 หลักสูตร Innovative Service

   

 หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง

   

 หลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการระดับอาชีพ

   

 หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

   

 หลักสูตร Proactive Customer Relationship Management (CRM)

   

 หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ

   

 หลักสูตร How to Deal with Difficult Customers

   

 หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ KAM

   

 หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้าง
                          การบริการที่ประทับใจ อ.สุกิจ

   

 หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์

   

 หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าให้อยู่หมัด (CCM)

   

 หลักสูตร บุคลิกภาพของนักบริการมืออาชีพ

   

 หลักสูตร การรับโทรศัพท์และการประชาสัมพันธ์

   

 หลักสูตร Effective Communication & Service mind

   

 หลักสูตร Service Marketing

   

 หลักสูตร การสร้างทีมงานบริการให้มีพลังสร้างสรรค์

   

 หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

   

 หลักสูตร การให้บริการอย่างเหนือชั้นด้วยเทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้า

   

หลักสูตร จริตในงานบริการ

   

 หลักสูตร พัฒนาตนเพื่อพัฒนาองค์กร

   

 หลักสูตร ยกระดับการบริการของพนักงาน SC Asset เพื่อความประทับใจของลูกค้า

   

  หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ

   

 หลักสูตร เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของลูกค้า    อย่างเป็นระบบ

   

หลักสูตร พัฒนาตนเพื่อพัฒนาองค์กร

   

หลักสูตร ยกระดับการบริการของพนักงานSC Asset เพื่อความประทับใจของลูกค้า

   

หลักสูตร  ทักษะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center

   

  หลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค 4.0 ดร.พิพัฒน์พล

   

 

   
     

 

 


05 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 480 ครั้ง

Engine by shopup.com