โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ

 

คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ

 

 

วิทยากร : ดร.พท.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันงานขายเป็นงานที่มีความสำคัญกับทุกองค์กร เป็นเรื่องยากที่พนักงานขายจะประสบความสำเร็จในอาชีพการขายได้ทุกคน การเป็นนักขายที่ดีควรที่จะ คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พนักงาน    ทุกคนควรมี นอกจากนี้ยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต่องานขาย การสื่อสารที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และสามารถลงมือปฏิบัติการขายได้ตรงกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในที่สุด ย่อมจะช่วยให้พนักงานปิดการขายได้เร็วขึ้น หรือ กล่าวโดยย่อได้ว่า “คิดสร้างสรรค์ สื่อสารเข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
         หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานขาย หรือ พนักงานบริการ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง สามารถสื่อกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถขายและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบวิธีและเทคนิค การคิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ในงานขายและบริการ
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1 คิดเป็น
     1. สร้างสรรค์ “ความคิดในการขายและบริการ”
     2. การวางแผนในงานขายและบริการที่มีประสิทธิภาพ
     3. การวิเคราะห์สถานการณ์ และ ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
     4. กิจกรรม คิดเป็น เพื่อสร้างสรรค์งานขายและบริการ

Module 2 พูดเป็น
     5. วิธีการและเทคนิคการพูดเพื่อเปิดการขาย อย่างประทับใจ
     6. ลักษณะการใช้คำพูดในการนำเสนอและตอบคำถาม รวมถึงข้อโต้แย้งของลูกค้า
     7. การเจรจาต่อรอง เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
     8. เทคนิคการพูดเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ และ เทคนิคการปิดการขาย
     9. กิจกรรม พูดเป็น .. พูดเพื่อเพิ่มยอดและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

Module 3 ทำเป็น
     10. เทคนิคอื่นๆในการขายและบริการ
           - การใช้ สื่อต่างๆ เพื่อประกอบการนำเสนอขายและบริการ
           - การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มีต่อสินค้าของเรา
     11. กิจกรรม การเปิดการขาย อย่างประทับใจ
     12. กิจกรรม การนำเสนอขาย การตอบคำถาม และข้อโต้แย้ง
     13. กิจกรรม การเจรจาต่อรอง และ การปิดการขาย อย่างมืออาชีพ
     14. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 182 ครั้ง

Engine by shopup.com