โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค 4.0 ดร.พิพัฒน์พล


นักบริการมืออาชีพยุค
4.0
SMART SERVICE INNOVATION Era 4.0

 

 

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการบริหารจัดการบริการให้เกิดคุณภาพมาตรฐานแบบใหม่ๆ อย่างเป็นเอกลักษณ์ของการให้บริการ
      2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางของการดำเนินงานระบบการบริการเชิงรุกแบบ 4.0 และสามารถออกแบบกิจกรรมการบริการให้ครบเต็มระบบ รวดเร็วและทันสมัย นำไปปฏิบัติ การประเมินผลดำเนินงาน และการปรับปรุงระบบบริการได้อย่างต่อเนื่อง
      3. เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพด้านบริการอย่างมืออาชีพ 4.0

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
      1. การพัฒนาตนเองให้ใจด้านการบริการเชิงรุกตั้งแต่ยุค 0, 3.0 ถึง 4.0
      2. ปัจจัยสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศกับการพัฒนาธุรกิจบริการ 0
      3. การบริหารจัดการด้านการบริการเชิงรุกเน้นการปฏิบัติ 4 ด้าน
          - การวางแผนการบริการ
          - ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
          - การบริการด้วยหัวใจ
          - เทคโนโลยีสารสนเทศ
      4. กลยุทธ์การบริการและการเสริมสร้างมาตรฐานการบริการแบบ 3I
         - Involve รวมทุกการสื่อสารเพื่อประสบการณ์ของลูกค้า
         - Integrate ออกแบบการบริการให้ครบ
         - Improve วัดผลบริการดี และข้อร้องเรียน
      5. WORKSHOP : ฝึกกิจกรรมการออกแบบบริการแบบ 0 (Service Design)
      6. แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพของการบริการแบบเชิงปฏิบัติการ
          - การบริหารการบริการขององค์การให้มีคุณภาพ
          - การปฏิบัติงานบริการของพนักงานที่มีคุณภาพ
          - การรับรู้คุณภาพของการบริการของลูกค้า
      7. การติดตามประเมินผล มาตรการประกันคุณภาพการให้บริการ และประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ
      8. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th


28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 191 ครั้ง

Engine by shopup.com