โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร เลขานุการกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 

เลขานุการกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

 

 

หลักการและเหตุผล

      หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้เลขานุการและนักธุรการทุกท่าน ได้เรียนรู้เทคนิคและการพัฒนาประสิทธิภาพของงานประจำวัน การบริหารเวลา และการแนวคิดและประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเลขานุการและนักธุรการ

2. เพื่อพัฒนาแนวคิดและมุมมองตลอดจนวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จำเป็นในการทำงาน

3. เพื่อฝึกทักษะในการนำเทคนิคเลขานุการและนักธุรการยุคใหม่เข้ามาใช้ในการทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่องานเลขานุการและนักธุรการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

 

หัวข้อการบรรยาย

1. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการที่ผู้บริหารและองค์กรต้องการ

- ความหมายและขอบข่ายหน้าที่งานของเลขานุการ

- เลขานุการมืออาชีพ

1. การกำหนดภาระงานประจำวัน

2. จัดลำดับความสำคัญของงาน

- ปรับตัวให้สอดคล้องกับผู้บริหารและองค์กรในการทำงาน

- กิจกรรม : แบบฝึกหัดการกำหนดภาระงานประจำวัน และจัดลำดับความสำคัญของงาน

2. เสริมสร้างคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงาน 

- SMART SECRETARY AND ADMINISTRATOR 

- คุณสมบัติที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวัง

3. มนุษย์สัมพันธ์และการประสานงาน

- การทำงานเป็นทีมกับผู้บริหาร

- จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4. องค์ประกอบที่สำคัญระดับต่างๆในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

- การออกเสียง

- ไวยากรณ์

- โครงสร้างประโยค

5. กิจกรรม: ทำแบบฝึกหัดโครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษ

6. ฝึกปฏิบัติ: การฟังตัวอย่างบทสนทนาพื้นฐานและฝึกพูด

7. สรุปคำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ:  หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 


28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 245 ครั้ง

Engine by shopup.com