โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน อ.สุกิจ

การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน                     

 

หลักการและเหตุผล

            การทำงานที่เป็นความล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จและบ่อยครั้งที่เกิดความล้มเหลว ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดจาก การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน ถือได้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและมีจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานทุกๆคนในการทำงานให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง  ลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน มีจิตสำนึกการทำงานแบบเชิงรุก มีประสิทธิภาพ และความสำเร็จที่เกิดจากประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ ประเมิน วัดผลได้ และสามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงในการบริหารเป้าหมายในการทำงานในอนาคตได้ เราจะทำงานได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น  

                

วัตถุประสงค์

1. ช่วยลดการทำงานที่ผิดพลาด แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

2. ช่วยให้การทำงานประสานสัมพันธ์กัน  รวมทั้งลดการทำงานซ้ำซ้อน

3. ช่วยให้เกิดจิตสำนึกการทำงานเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสียในงาน

4. ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงาน

5. ช่วยให้มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานมากขึ้น

                  

หัวข้อการบรรยาย

1. ทำไมถึงต้องพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน ?

Workshop: การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน(ปัญหา)

2. การลดความผิดพลาดเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงาน

3. การพัฒนาทักษะสร้างจิตสำนึกทำงานเชิงรุก

4. ความสำคัญในการพัฒนาตนเอง (Self–Development)

5. สูตรสำเร็จในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ

6. การรู้จักตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน

7. การสร้างความเข้าใจ และการสร้างดุลยภาพการทำงาน

8. การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง

9. วงจรการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานแบบ PDCA

10.การวิเคราะห์และพัฒนาทักษะความสามารถในการทำงานแบบ “3ร”

11.สูตรสำเร็จวิธีการปรับปรุงและพัฒนางาน : PDCA + 3ร

Workshop: การพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงาน(แก้ปัญหา)

12.สรุปทบทวนบริบทและถาม-ตอบ

     

 


29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 288 ครั้ง

Engine by shopup.com