โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Head-Heart-Hands_ดร.อิสรกุล

Head-Heart-Hands;

The Fast Track to English Conversation

(Head-Heart-Hands; เส้นทางลัดสู่การสนทนาภาษาอังกฤษ)

 

 

วิทยากร: ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์
ผู้อำนวยการฝ่ายงานด้านต่างประเทศมหาวิทยาลัยเอกชน
วิทยากรฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลวัย ทำงานและผู้บริหาร

 

เจ้าของผลงาน

“คิดไทยพูดอังกฤษ”

 

 

หลักการและเหตุผล

      การสนทนาเป็นภาษาอังกฤษนั้น นับว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างแรกของการฝึกฝนภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถทำการติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะในการทำงานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเหตุนี้ หลักสูตร   Head-Heart-Hands; The Fast Track to English Conversation  (Head-Heart-Hands; เส้นทางลัดสู่การสนทนาภาษาอังกฤษ)   จึงได้รับการคิดค้นขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถ ”เข้าถึง”  (Head)  เคล็ดลับที่ซ่อนเร้นอยู่แบบเส้นผมบังภูเขาของการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ “ตามใจนึก” (Heart) แล้วหลังจากนั้นก็จะนำเอาเคล็ดลับดังกล่าวมาแทนค่าด้วย “นิ้วมือทั้ง 5 นิ้ว”  (Hands)   ซึ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปทบทวน และฝึกฝนด้วยตัวเองได้ในทุกๆที่อย่างง่ายดาย  นอกจากนี้  ในการฝึกอบรมยังเปิดโอกาสให้มีการสร้างคลังคำศัพท์ของตนเองขึ้นมา และแนะนำเทคนิคในการพัฒนาคลังคำศัพท์เพื่อบรรจุศัพท์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านของผู้เข้าอบรมแต่ละท่าน  ตลอดจนสรุปคำศัพท์เบื้องต้นพื้นฐาน 1,000 คำแรก ที่เมื่อผู้ใดเข้าถึงศัพท์ต่างๆที่ว่านี้ ก็จะทำให้ผู้นั้นมีคำศัพท์เพียงพอในสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

ในท้ายที่สุด เมื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคต่างๆแล้ว  ก็จะเป็นช่วงเวลาสำหรับฝึกฝนการสนทนา โดยจะแบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็นกลุ่มๆ แล้วให้ฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่ใช้ในการทำงานจริงๆของผู้เข้าอบรม ภายใต้การดูแลจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด 

      ด้วยขั้นตอนต่างๆข้างต้น ผู้เข้าอบรมจึงสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ ตามลักษณะของบทสนทนาที่ต้องใช้ในการทำงานจริงๆ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเป็นระยะเวลา 1 วัน

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าถึงเคล็ดลับในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาเคล็ดลับดังกล่าว มาทำเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆแล้วนำเอาไปใช้ฝึกฝนได้ในทุกสถานที่

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีในการสร้างคลังคำศัพท์และพัฒนาคลังคำศัพท์นั้นๆโดยสามารถบรรจุศัพท์ที่ใช้ในการทำงานจริงๆของตน   

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จักคำศัพท์พื้นฐาน 1,000 คำแรก ที่จำเป็นต้องใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ พูดสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้จริงๆ ทันทีหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น ตามลักษณะบทสนทนาที่ต้องใช้ในการทำงานของตน  

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ (Head)

2. ทำความรู้จักเคล็ดลับแบบเส้นผมบังภูเขาในการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถที่จะสร้างบทสนทนาได้แบบอัตโนมัติ ตามใจนึก (Heart)

3. ฝึกสร้างประโยคโดยใช้นิ้วมือในการแทนค่า (Hands)

4. เรียนรู้จัก Tense ที่จำเป็นต้องใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษ

5. เรียนรู้การขยายความในภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะทำให้พูดภาษาอังกฤษได้ยาวขึ้น

6. เรียนรู้จักเทคนิคการสร้างคลังคำศัพท์ และทำความรู้จักศัพท์พื้นฐาน 1000 คำแรกที่ต้องรู้

7. แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มๆ แล้วให้ฝึกฝนการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษตามลักษณะบทสนทนาที่ใช้ในการทำงานจริงๆ โดยนำเอาเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

   


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 217 ครั้ง

Engine by shopup.com