อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management)_อ.ไพรัช

 หลักสูตร การบริหารจัดการคนเก่ง

 

 
วิทยากร: อาจารย์ไพรัช  วนัสบดีไพศาล

 

 

หลักการและเหตุผล
          โลกของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในสมัยก่อนมีคำกล่าวที่ว่า “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” มาในยุคปัจจุบันและอนาคต คำกล่าวในอดีตได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว “ปลาที่เร็วกว่า(แม้จะตัวเล็ก) ย่อมกินปลาที่ช้ากว่า(แม้จะตัวใหญ่)” ความเร็วในยุคปัจจุบันถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่จะนำพาธุรกิจให้อยู่รอด และนั่นก็หมายความว่า ธุรกิจที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนั้นจะต้องมีคนเป็นตัวขับเคลื่อน องค์กรต้องมีคนเก่งที่จะเป็นหัวจักรในการขับเคลื่อนดำเนินงานขององค์กรให้สอดรับกับการผันผวนต่อการแข่งขันในเศรษฐกิจโลก
          ดังนั้น คนเก่งที่องค์กรต้องมี ต้องเป็นคนที่มีทักษะเทคนิคในหลายๆด้าน ความรู้ในเรื่องงาน,เรื่องคน,เรื่องข่าวสาร,เรื่องการรับมือ,เรื่องการวางระบบ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ไหวพริบเฉพาะทาง และความรวดเร็วที่จะรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น บริหารความเสี่ยง บริหารความสำเร็จในระยะสั้น,กลาง,ยาว คนเก่งต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารทั้งในเรื่องคน,เรื่องงาน,เรื่องเทคโนโลยี อีกทั้งคนเก่งจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการอัพเกรดในแขนงงานต่าง ๆ ทั้งการอัพเกรดตนเองและเป็นผู้สอนการอัพเกรดให้กับผู้อื่น
        ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้การวางระบบ คัดสรร ปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ รักษา ต่อยอด สืบทอด เพื่อให้ได้คนเก่งเข้ามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดศักยภาพที่สูงกว่าคู่แข่ง คนเก่งหนึ่งคนอาจจะไม่ได้มีความสามารถมากกว่าคนปกติทั่วไปนัก แต่คนเก่งหนึ่งคน(หรือคนที่กำลังจะเก่ง)จะต้องรู้วิธีในการอัพเกรดตนเองและผู้อื่น นั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างคนๆหนึ่งให้เก่งขึ้นมา

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจภาพรวมการบริหารคนเก่ง
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางระบบ คัดสรร ปรับเปลี่ยน พัฒนา สร้างสรรค์ รักษา ต่อยอด สืบทอด อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่แน่ชัด
     3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการคนเก่งได้อย่างเหมาะสม
     4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีต้นแบบคนเก่งที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
     1. เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการคนเก่ง
     2. เรียนรู้ภาพรวมของการวางกลยุทธ์การบริหารจัดการคนเก่ง
         - วางระบบ
         - คัดสรร
         - ปรับเปลี่ยน
         - พัฒนา
         - สร้างสรรค์
         - รักษา
         - ต่อยอด
         - สืบทอด
     3. สิ่งที่คนเก่งต้องมี
     4. สิ่งที่คนเก่งต้องเปลี่ยน/ยอมรับ
     5. คนเก่งต่างจากคนทั่วไปอย่างไร
     6. ขั้นตอนการบริหารจัดการคนเก่ง
     7. การวางสถานะปฏิบัติให้คนเก่งขององค์กร
     8. การวางแผนเส้นทางเติบโตในสายงานให้กับคนเก่ง
     9. ฝึกประยุกต์ให้คนเก่งนำศักยภาพที่สูงไปใช้ขับเคลื่อนองค์กร
     10. เรียนรู้แนวทางในการประเมินคนเก่ง
     11. Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
          - ให้โจทย์การบริหารคนเก่ง
          - วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
          - ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
          - วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
      12. สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 196 ครั้ง

Engine by shopup.com