โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน อ.สุกิจ

ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

Creative Thinking & Work Motivation     

 

หลักการและเหตุผล

      ในการทำงานทุกวันนี้ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเรื่องที่พนักงานและคนทำงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหน ตำแหน่งหน้าที่การงานแบบใด มีความจำเป็นที่จะต้องมีมุมมองและมีความคิดแบบนอกกรอบได้ เป็นเพราะว่ายุคทัศน์ของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์ต่างๆรอบด้าน รอบตัวมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ถ้าพนักงานทุกคนไม่มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ที่จะมีการคิดหรือฝึกคิดในเชิงนอกกรอบได้ จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่เชื่องช้า ไม่ทันการณ์ ทำให้มีผลเสียมีผลกระทบต่อการทำงาน ในทุกๆระบบ เพราะว่าการคิดแบบนอกกรอบเป็นการปรับสภาวะความคิดให้ตามทันกับสถานการณ์ที่เกิด หรือกำลังจะเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน และในอนาคต ไม่ยึดติดความคิด หรือการทำงานที่มีรูปแบบเดิมๆ กรอบกระบวนการทำงานเดิม จนไม่กล้าที่จะคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ และเป็นการส่งต่อทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เกิดการประสานงานอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิผล สิ่งต่างๆที่กล่าวข้างต้นนี้จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนรู้ และฝึกคิดแบบความคิดสร้างสรรค์ได้ ซึ่งมีอยู่ครบถ้วนในหลักสูตรที่พนักงานจะได้รับจากการฝึกอบรม  

     

วัตถุประสงค์

1. มีทัศนคติที่ดีต่อการคิดแบบนอกกรอบ และในเชิงสร้างสรรค์

2. เกิดทักษะความรู้ และความเข้าใจ ในเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกิดการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ทั้งในด้านความคิด และพฤติกรรรมที่เป็นรูปแบบในสิ่งที่องค์กรต้องการ มีความชัดเจนในเป้าหมายและการทำงาน

4. ได้มีการเรียนรู้ วิธีการและแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันท่วงที

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ทำไมความคิดสร้างสรรค์ถึงสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

Workshop : Creative Thinking Problem

2. การเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิดเห็น และความเป็นจริง

3. ปัญหาทางความคิดในการทำงานแบบเดิมๆ

4. ระบบกระบวนการคิดของสมองอย่างเป็นระบบ

5. พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์

6. ความคิดมิติพื้นฐานที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

7. มิติที่ 1 : Paradigm Shift Thinking (ความคิดนอกกรอบ)

8. เทคนิคการคิดนอกกรอบ

Workshop : Paradigm Shift Activity (คิดนอกกรอบ)

9. มิติที่ 2 : Positive Thinking (ความคิดเชิงบวก)

10. เทคนิคการมองปัญหาให้เป็นโอกาส

Workshop : Positive Thinking Activity

11. มิติที่ 3 : Synthetic Thinking (ความคิดเชิงสังเคราะห์)

12. เคล็ดลับของการคิดเชิงสังเคราะห์

Workshop : Synthetic Thinking Activity

13. เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างง่าย

14. การใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

15. การสร้างแรงจูงใจ และพลังขับเคลื่อนในการทำงาน

 

หมายเหตุ   หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 


29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 143 ครั้ง

Engine by shopup.com