อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

           

หลักการและเหตุผล

          การพัฒนาทักษะการทำงานไม่เพียงแต่พัฒนาหัวหน้างานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พนักงานระดับปฏิบัติการก็มีส่วนสำคัญวนการขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เช่นกัน ฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการก็จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อช่วยผลัหดันเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และช่วยยกระดับฝีมือการทำงานให้เป็นบุคคลที่มีทักษะ (Skills) รวมทั้งสร้างพฤติกรรม (Behavior) การทำงานใหม่ๆให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
          หลักสูตร พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0  หรือเทคโนฌลยี่ที่มีกี่เปบลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธืภาพการทำงานสูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของของบทบาทหน้าที่การทำงาน
    2. เพื่อนำหลักคิดเชิงบวก การสร้างความสัมพันธ์ การบริหารเวลา และทักษะการคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน

 

เนื้อหาการบรรยาย

บทที่ 1: เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และเสริมสร้างทัศเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)
     - ทัศนคติและพฤติกรรมที่สำคัญในการทำงาน
     - สำรวจตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
     - กรณีศึกษา สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
บทที่ 2 : การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อมร่วมงาน (Effective Communication)
     - วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
     - ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร
     - หัวใจสำคัญของการสื่อสาร
     - Workshop เทคนิคการสื่อสารในสถานการณต่างๆ
บทที่ 3 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)
     - การจัดการเวลาที่จำเป็นของการทำงาน
     - เทคนิคของนักบริหารเวลา
     - Workshop การสร้างความตระหนักในการบริหารเวลา
บทที่ 4 : ทักษะการคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน
     - การคิดอย่างเป็นระบบ
     - การสร้างเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
     - Workshop การเลือกใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th


25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 59 ครั้ง

Engine by shopup.com