อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC

(Smart Communication and Communication with DISC)

 

วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การสื่อสารถือเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันของการทำงาน หากมีการสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจ ผู้รับสารยอมรับนั้นถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์นั้นเกิดมามีความแตกต่างกัน การรับรู้ก็ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย ดังนั้นหากเราสามารถเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน เราจำเป็นต้องมีทักษะ และวิธีการที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสื่อสารให้คนแต่ละประเภทนั้นเข้าใจ และสามารถเข้าถึงในสิ่งที่เขาเหลานั้นมีความแตกต่างกัน
         หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC เป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนในแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน รมถึงวิธีการต่างในการประสานงานเพื่อให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาให้เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงานหรือสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษี D-I-S-C โดยเป็นอีหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมที่ใช้การสื่อสารในการทำงาน และการประสานงานได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์  (Objective )
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมพื้นฐานของคนแต่ละสไตล์ตามหลัก D-I-S-C
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะและความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของตนเอง ฝึกทักษะสื่อสารด้วยการพูด หลังของการฟัง หลักของการตั้งคำถาม เพื่อนพไปพัฒนางานของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

หัวข้อการฝึกอบรม

8.30 - 9.00     ลงทะเบียน

09.00 - 10.30
       กิจกรรม
สร้างประสบการณ์แรกพบ  (คำถามที่ทรงพลัง)
     - กรอบแนวคิดการสื่อสาร และการประสานงาน
     - การเรียนรู้ธรรมชาติของคน
     - การสำรวจตนเองด้วยหน้าต่าง 4 บาน
     - กิจกรรมกลุ่ม  การสื่อสาร ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังโดยหลักการโค้ช ด้วยเรื่องมือระดับโลก Point of You หลักของการตั้งคำถาม

10.30 – 10.45     พักเบรก
10.45 – 12.00

              5 ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร
       - การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมในการทำงาน
       - การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
       - เรียนรู้คน  4 ประเภทด้วยหลักการปรับตัวเพื่อการทำงานกับผู้อื่นด้วย
       - กิจกรรมทดสอบตนเองด้วยหลัก DISC

12.00 – 13.00      พักเที่ยง
       - การบริหรความขัดแย้งในการบริหารงาน
       - หลักสำคัญของการทำงานร่วมกัน วินัย หน้าที่ และความรับผิดชอบต่องาน
       - กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ  (แย่งกลุ่ม)

14.30 – 14.45      พักเบรก
14.45 – 16.00
          - การประสานงานผ่านเครื่องมือพิเศษโดยนำหลัก HO-Ren-So มาประยุกต์ใช้กับ D-I-S-C

       - การสร้าง Commitment ร่วมกันในการทำงาน
        - ถาม-ตอบ

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 


25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 103 ครั้ง

Engine by shopup.com