โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  


วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

หลักการและเหตุผล
          การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (Risk)  ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างแน่นอน
          หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามรูปแบบการบริหารความเสี่ยงของ โดยการนำแนวคิด วิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ และการนำไป Implement

 

เนื้อหาการบรรยาย
ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างองค์กรกับการบริหารความเสี่ยง
บทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง
     1) Governance and Culture (การกำกับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร)
     2) Strategy & Objective Setting (กลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร)
     3) Performance (เป้าหมายผลการดำเนินงาน)
     4) Review & Revision (การทบทวนและปรับปรุง)
     5) Information, Communication & Reporting (สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน)
Workshop กิจกรรมกลุ่ม

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 

 


25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 144 ครั้ง

Engine by shopup.com