โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Finance for Non-Finance (สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน)_อ.พลกฤต

 

หลักสูตร Finance for Non-Finance

(สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน)


วิทยากร : อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

 

หลักการและเหตุผล
          จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม
         โดยหลักสูตร  Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน
     3. สามารถประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจสำหรับโครงการลงทุน

หัวข้อการเรียนรู้
     1. เรียนรู้วัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านเครื่องมือธุรกิจ (Business Model Canvas)
     2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
     3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน Ratio
     4. Concept การจัดทำงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
     5. งบประมาณ (BUDGETING) คืออะไร
     6. วงจรงบประมาณ (BUDGETING PROCESS)
     7. ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ (Budgeting)
     8. การจัดทำงบประมาณดำเนินงานโดยพิจารณาถึง ยอดขาย กำไร ต้นทุนต่างๆ
     9. การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณผู้รับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมือต่างเช่น
     10. วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback period method)
     11. วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (The internal rate of return method)
     12. ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
     13. สรุปการเรียนรู้

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th

 


25 มีนาคม 2563

ผู้ชม 192 ครั้ง

Engine by shopup.com