อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร HR for Non HR Manager_อ.อุดมเดช

 


หลักสูตร HR for Non HR Manager


วิทยากร : อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค

 

หลักการและเหตุผล
      หน้าที่โดยหลักของผู้บังคับบัญชาคือ นอกจากทำงานให้ลุล่วงเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้แก่ เงิน วัสดุ เวลา และกำลังคน  โดยกระบวนการของการจัดการคือ การวางแผน การจัดองค์กร การอำนวยการ การจัดงบประมาณ แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารงานบุคคล ผู้บังคับบัญชา หลายแห่งมักมีความเข้าใจผิดอยู่เสมอว่า การบริหารงานบุคคล เป็นงานของฝ่ายบุคคลมักไม่ค่อยสนใจในรายละเอียดของงานดังกล่าว  ทำให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้หัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของหัวหน้างานในด้านบริหารงานบุคคล
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างานในด้านบริหารงานบุคคล
  2. หัวหน้างานมีทักษะในการทำหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลไปประยุกต์ให้เกิดบรรยากาศของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
  3. พนักงานมีขวัญ กำลังใจที่ดี เกิด loyalty ต่อองค์การ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ

หัวข้อในการสัมมนา
  1. บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารการจัดการในยุคปัจจุบัน
  2. หลักเกณฑ์ ปรัชญา ของการบริหารงานบุคคล
  3. บทบาทของหัวหน้างานในการวางแผน/ การบริหารอัตรากำลังคน กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน
  4. การบริหารงานด้านสวัสดิการ สิทธิผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน ความรู้เรื่องการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินกองทุนสะสม ฯลฯ.
  5. การแรงงานสัมพันธ์ ทราบถึง กฎหมายแรงงาน บทบาทของหัวหน้างานในด้านแรงงานสัมพันธ์ การรักษาระเบียบวินัย การใช้มาตรการ วินัยในทางบวก
  6. บทบาทหัวหน้างานกับการพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
  7. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และข้อกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ
  8. บทบาทของการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับกับความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต
  9. สรุป / ตอบคำถาม

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th


26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 162 ครั้ง

Engine by shopup.com