โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Power of Communication

Power of Communication

 

หลักการและเหตุผล     

        ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทุกองค์กรต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้การสื่อสารนั้นไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าองค์กรใดไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นต้องเผชิญกับความวุ่นวายและพบกับความล้มเหลวอย่างแน่นอน

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ หัวใจสำคัญของ…. การสื่อสารที่ทรงพลัง  มองเห็นถึงปัญหาและข้อผิดพลาดของการสื่อสารที่เกิดขึ้น พร้อมหาวิธีรับมือและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์การสื่อสารให้ไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถนำเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรมาประยุกต์ใช้กับภายนอกองค์กรได้อย่างเห็นผล โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการสื่อสารประสานงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหัวใจสำคัญของ….การสื่อสารที่ทรงพลัง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาด
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิค วิธีการ สร้างสรรค์การสื่อสารให้ทรงพลัง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 เรียนรู้และเข้าใจหัวใจสำคัญของ….การสื่อสารที่ทรงพลัง
  1. กรอบแนวคิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
      - มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร
      -
ความหมายของการสื่อสาร
      -
ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี
      -
ประเภทของการสื่อสาร
  2. องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ จำเป็นต้องรู้ !!!
      -
ผู้สื่อสาร
      -
ผู้รับสาร
      -
สารที่จะสื่อ
      -
สื่อ…ในการสื่อสาร
      -
สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร
  3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ…สร้างการสื่อสารให้ทรงพลัง
  4. การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน
      -
การใช้วัจนภาษา
      - การใช้อวัจนภาษา
  5. ลักษณะการสื่อสารแบบ One way Communication และ Two  way Communication
  6. ปัญหาและข้อผิดพลาดของการสื่อสารที่องค์กรมักประสบ
      -
สื่อแล้วผิดจนสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร
      -
สื่อแล้วไม่ครบจนทำให้งานที่ออกมาไม่ตรงกับผลลัพธ์
      -
สื่อแล้วไม่ทบทวนจนทำให้ผู้รับสารเข้าใจแบบผิด ๆ และ คิดไปเอง
      -
สื่อแล้วไม่ติดตามจนทำให้งานที่มอบหมายไม่คืบหน้า
  7. ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร
  8. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเองในการสื่อสาร และวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง

Module 2 สร้างสรรค์การสื่อสารให้ทรงพลัง…ไม่มีข้อผิดพลาด
  9. กระบวนการการสื่อสารอย่างเป็นระบบ
      -
ก่อนสื่อสาร
             -
การเตรียมตัวและวางแผนก่อนการสื่อสาร
      -
ขณะสื่อสาร
             -
การเปิดการสนทนาด้วยการทักทายอย่างเป็นมิตร
             -
การสอบถาม / ฟัง อย่างเข้าใจและเข้าถึง
             -
การสื่อสารถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
             -
การทบทวน สรุป ขอบคุณ
      -
หลังสื่อสาร
             -
การปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้น
             -
การติดตาม
  10. สุดยอด 5 ทักษะจำเป็น !!! ที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
      -
การฟัง – ฟังอย่างไรให้เข้าใจ
      -
การพูด – พูดอย่างไรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
      -
การอ่าน – อ่านอย่างไรให้ไม่ตีความแบบผิดๆ
      -
การเขียน – เขียนอย่างไรให้รู้เรื่อง เข้าใจง่าย และ ครบถ้วน
      -
การสรุปความ – สรุปความอย่างไรให้เข้าถึงแก่นหลักของสาร
  11. กิจกรรม ฝึกทักษะการฟัง – ฝึกสติ และ สมาธิ ในการฟังระหว่างรับสาร
  12. กิจกรรม ฝึกทักษะการพูด – ฝึกการพูดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรไม่เกิดความเสียหายตามมา
  13. กิจกรรม ฝึกทักษะการอ่าน – ฝึกการอ่าน ตัวอย่าง สารหรือการวิเคราะห์ตัวอย่างข้อความ
  14. กิจกรรม ฝึกทักษะการเขียน – ฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ด้วยการ อ่าน หรือ ฟัง
  15. กิจกรรม ฝึกทักษะการสรุปความ – ฝึกการวิเคราะห์ ตัวอย่าง สารที่ได้รับเพื่อสรุปหาประเด็นสำคัญ
  16. สื่อสารเชิงบวกเพื่อลดความขัดแย้ง – พูดอย่างไรบนพื้นฐาน Positive Thinking
      -
ตัวอย่างคำพูด
  17. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการสื่อสาร
  18. การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร
  19. กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้การสื่อสารอย่างได้ผล
  20. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th14 เมษายน 2563

ผู้ชม 99 ครั้ง

Engine by shopup.com