โปรโมชั่น

ดูหน้า

อาจารย์สุเทพ โลหณุต

Professional Lecturer
อาจารย์สุเทพ โลหณุต

ประวัติการศึกษา

ท่านจบการศึกษาสูงสุด

      ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์

       ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน

 • วิทยากร บรรยายหลักสูตร “เทคนิคการตัดต่อ และการถ่ายกล้องดิจิตอลวิดีโอ” ให้กับบริษัทซีเกท (นครราชสีมา) & โครงการคอมพิวเตอร์สัญจร
 • วิทยากร อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการตัดต่อ และการถ่ายกล้องดิจิตอลวิดีโอ” ให้กับศูนย์ฝึกอบรมอาชีพมติชน กรุงเทพฯ
 • วิทยากรพิเศษ และจัดทำหลักสูตร Workshop ให้กับสถาบัน SIAM, ECC, BCC สาขานครราชสีมา
 • วิทยากรพิเศษ และจัดทำหลักสูตรไอที ให้กับสถาบันการฝึกอบรม Doctor IT. สาขานครราชสีมา
 • เป็นที่ปรึกษา และพัฒนาหลักสูตรให้กับ BGCL Training
 • เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตร ให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางด้านหลักสูตร เพื่ออบรมบุคลากร-คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • เป็นผู้จัดทำหลักสูตร การจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะหลักด้านการลดปัญหาช่องว่างดิจิทอล (Digital Divide) ประจำปีงบประมาณ 2551 และเป็นวิทยากรพิเศษให้กับ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เป็นผู้จัดทำหลักสูตร การฝึกอบรม โครงการ MICT สร้างคน สร้างชาติ เป็นวิทยากรพิเศษของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (11-14 มิ.ย.2552)
 • เป็นนักเขียนประจำคอลัมน์ เทคโนโลยีสร้างอาชีพ จากนิตยสาร เส้นทางเศรษฐี เครือบริษัท มติชน (ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน)
 • ผู้เขียนหนังสือ “MS-Project 2013 บริหารคน บริหารโครงการ” สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้เขียนหนังสือ “มือใหม่เป็นช่างซ่อมแท็บเล็ต Android” สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้เขียนหนังสือ “พื้นฐาน+ประยุกต์ใช้ PivotTable+PivotChart ใน MS-Excel ฉบับเข้าใจง่าย” สำนักพิมพ์วิตตี้กรุ๊ป จำกัด

ปัจจุบัน

บ.โกลบอลสเกล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด   2537-2541  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2541-ปัจจุบัน   -  จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรและผู้บริหาร
-  แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบและดูแล 
Website ของฝ่ายฝึกอบรม / ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การติดต่อ  02-615-4499, 02-615-4477-8, hipotraining@gmail.com  เว็บไซท์ www.hipotraining.com
เฟสบุ๊ค
www.facebook.com/HIPOtraining   ID Line: HIPOraining


19 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 201 ครั้ง

Engine by shopup.com