โปรโมชั่น

ดูหน้า

In -house หน้า หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR)

หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล

(Human Resource)

 

***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

  

../../../sites/10485/files/u/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg หลักสูตร การจัดทำ SMART JD อ.พงศา

 

 หลักสูตร IDP to Drive the Company Goals อ.สุกิจ

 หลักสูตร HR for Non HR อ.ธนุเดช

 

 หลักสูตร การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี อ.พงศา

 หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร การออกแบบระบบบริหารผลงาน อ.พงศา

 หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR ดร.กฤติน

 

 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ อ.พงศา

 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง 
                          (ภาคปฏิบัติ) อ.พงศา

 

 หลักสูตร กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน อ.พงศา

 หลักสูตร Training Road Map-Competency อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร การทำรายงาน HR อ.พงศา

 หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (KPI) อ.ไพรัช

 

 หลักสูตร ทักษะการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเชิงรุก อ.สุกิจ

 หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง ดร.เรวัตร์

 หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Competency อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) อ.ไพรัช

หลักสูตร THE STRONG HR FOR NON-HR อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการระบบคุณภาพ (QCC) อ.ไพรัช

หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน HR                             และงานบริหาร อาจารย์สุเทพ

 

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม                                                         ดร.พิพัฒน์พล

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ_ดร.พิพัฒน์พล

 หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร HR for Non HR Manager_อ.อุดมเดช

     

*** พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***  

 


30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 4333 ครั้ง

Engine by shopup.com