โปรโมชั่นสุดพิเศษ

ดูหน้า

หลักสูตร First Step Salesperson


หลักสูตร
First Step Salesperson

รวบรวมสุดยอดเทคนิคการขายที่พนักงานขายมือใหม่ควรรู้!!

 

 
หลักการและเหตุผล

       การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น เหตุผลหลักเกิดจาก ทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการขาย พนักงานขายจะต้องขายอย่างมืออาชีพ ขายอย่างชิงไหวชิงพริบกับลูกค้า รวมทั้งต้องสามารถแก้สถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะและเทคนิคเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร  ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารจัดการกับลูกค้าในเสี้ยวเวลาของการขาย เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างเข้าใจ การเสนอขายอย่างมืออาชีพ การแก้ปัญหา แก้สถานการณ์ การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการขายครบขั้นตอน การวิเคราะห์ลูกค้าที่หลากหลาย การเปิดใจลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การตอบคำถามและข้อโต้แย้งและการเจรจาต่อรองอันนำไปสู่การปิดการขายอย่างได้ผล
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการอบรม
   1. ทำไม .. ต้องขายสินค้า ????
   2. เปลี่ยนทัศนคติมุมมอง นักบริการ ให้เป็น มุมมองคนขาย
        • เพื่อองค์กร
        • เพื่อตัวเราเอง
    3. บทบาทหน้าที่ในงานขาย
    4. การเรียนรู้ และ เข้าใจ ผลิตภัณฑ์ ที่จะขายอย่างชัดเจน
    5. การสร้างความกล้าในการขาย...... สิ่งนี้สำคัญยิ่ง
    6. จุดเริ่มต้น .........การหาจังหวะ และ โอกาสในงานขาย
    7. เรียนรู้ 5 ขั้นตอนเพื่อให้ประสบความสำเร็จ...สำหรับพนักงานขายมือใหม่

        • การเตรียมตัวก่อนเริ่มการขาย
        • การเปิดการขายด้วยการเปิดใจลูกค้า
        • การแนะนำสินค้า
        • เทคนิคการปิดการขาย
        • การติดตามผลและการส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
    8. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย 1
      (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)
    9. การตอบคำถามลูกค้า อย่างกระจ่างชัด
    10. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานขาย
    11. กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย 2
       (ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)
    12. เสริมพิเศษ ..บุคลิกภาพสำหรับพนักงานขาย
    13. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับงานขาย

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

การติดต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th


18 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 36 ครั้ง

Engine by shopup.com