INTERESTING COURSE

หลักสูตรเด่น Public Training มกราคม - มิถุนายน 2563

ริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

วิสัยทัศน์ 
(Vision)
การปรับตัวและการพัฒนาให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี จะเป็นเกราะกำบังให้กับธุรกิจและบุคลากรสามารถดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
(Adaptability and Development under global dynamic changes in the 21st century are the challenges of organizations and their people to become the    winner at the end of the day.)

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยความรับผิดชอบประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติ ตระหนักถึงการมีความคิดริเริ่ม ความกระตือรือร้น และความเป็นผู้นำเพื่อเป้าประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
(Responsible to develop people under dynamic changes as a strategic partner
Intentionally create learning activities for value-added results practically
Focus on initiative, proactive and leading competency
Realize in social responsibility)

ปณิธานการให้บริการ (Determination)
เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้า
(Focus on customized training courses with quality guarantee to ultimately satisfy customers’ needs.)

บริการหลัก (Core Services)
        1. การอบรมสัมมนา (Training Seminar) : Public Training และ In-house Training              
2. ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Consultancy) โดยเฉพาะในด้าน การขาย (Sales) บริการ(Services)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development)  การ  รวมถึง การให้บริการทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

หลักสูตรการอบรมสัมมนา ( Training Course )
1. หลักสูตร การขายและการตลาด (Slaes and Marketing Course) 
2. หลักสูตร บริการ (Service Course)
3. หลักสูตร การจัดการและการพัฒนาพนักงาน(Management Course) 
4. หลักสูตร ความคิดและอื่นๆ (Thinking and Other Course)
5. หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Course)
5. กิจกรรม Walk Rally

                             

สมัครอบรมหลักสูตร Public Training ที่นี่!

APPLY NOW

HIPO: ACPP

เราตอบสนองความต้องการด้านการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยหลักการเฉพาะทีเรียกว่า 'ACPP'

APPLICATION

APPLICATION

ผู้เข้าอบรมและองค์กรสามารถนำความรู้ไปใช้ ได้จริง

CUSTOMIZATION

CUSTOMIZATION

ทุกหลักสูตรและการให้คำปรึกษาได้ผ่านการออกแบบด้วยคุณภาพ โดยเน้นให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด

PROFESSIONALS

PROFESSIONALS

ทุกหลักสูตรและการให้คำปรึกษา ดำเนินการ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์

PARTICIPATION

PARTICIPATION

เราเน้นการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทุกหลักสูตร และดำเนินการการให้คำปรึกษาร่วมกับลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

HIPO: CLIENTS

เสียงตอบรับจากลูกค้าที่เข้าอบรม/สัมมนา

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด, HIPO Training and Consultancy Co., Ltd., HIPO Training

จัดสัมมนา ฝึกอบรม อบรม หลักสูตร การขาย (Sales) การตลาด (Marketing) การบริการ (Service) ที่ปรึกษา Public Training In-house Training ทั้งระดับ ผู้บริหาร หัวหน้างาน (Supervisor, Manager) พนักงาน (Staff) โดยวิทยากรมืออาชีพ บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด (HIPO Training) ผู้เชี่ยวชาญ การจัดสัมมนา ฝึกอบรม เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ

Engine by shopup.com