โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล

 

หลักสูตร พนักงานต้อนรับลูกค้ามืออาชีพ

(SMART & SMILE SERVICE)

 

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านบริการ และการต้อนรับลูกค้าด้วยการเตรียมความพร้อมการแสดงออกต่อหน้าลูกค้าด้วยบุคลิกภาพการพูด พร้อมการแสดงท่าทางได้อย่างมั่นใจระดับ อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะภาคปฏิบัติต่อลูกค้าขององค์กร ด้วยการบริการ และการต้อนรับ ด้วยการสนทนากับลูกค้า ติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิค เรียนรู้วิธีการปรับตัวในการดูแลลูกค้าอย่างมีความสุข สร้างสรรค์ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และมีภาพลักษณ์ ภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

 

 

หัวข้ออบรม 
     1. การเตรียมความพร้อมในการต้อนรับลูกค้า(Dealing with SMILE People)
        - การเตรียมความพร้อมบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า
        - การสร้างความมั่นใจและความกระตือรือร้น
        - การเตรียมการนำเสนอสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน
        - การหาความต้องการ (NEED or WANT) ที่แท้จริงของลูกค้า
     2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกกับการสร้างความประทับใจกับลูกค้า VIP ด้วยภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ (SMART with VIP Personality)
         - การยิ้ม การไหว้ การทักทาย
         - การบอกทาง สัญญาณต่างๆ ด้วยมืออย่างถูกวิธีและน่าสนใจ
         - การใช้คำพูดที่ไพเราะ ช้า ชัด คม สุภาพ นุ่มนวล และเนียน
         - การวางกิริยา ท่าทางต่อหน้าลูกค้า
WORKSHOP 1: ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการพูดหน้าห้อง การแสดงออกบุคลิกภาพต่อหน้าลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับลูกค้าที่ถูกวิธี
     3. ขั้นตอนของการเตรียมตัวการต้อนรับลูกค้าแบบมืออาชีพ ไม่อาย ไม่กลัว ชัวร์เข้าใจแน่
        - การเตรียมตัว (Preparation)
        - การวางเนื้อหาการนำเสนอ (Putting Content and Structure)
        - การนำเสนอ (Presentation in Practice)
        - การสรุปจบการนำเสนอ (Closing the Presentation)
      4. วิธีการนำเสนองาน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ  
        - การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้อง
        - การพูดอุ่นเครื่อง (WARM UP)ลดความกดดัน
        - การเริ่มอย่างน่าสนใจ (STRONG OPENING)
        - การกระตุ้นถึงความจำเป็นในการใช้สินค้า
        - การสร้างคุณค่าของ FEATURE 
        - การเชื่อมโยง BENEFIT กับ VALUE
        - การจบอย่างประทับใจ (GOOD ENDING)
        - การตอบข้อโต้แย้ง ขณะนำเสนอ (ถ้ามี)
     5. WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการบริการ และการต้อนรับลูกค้า สไตล์บุคลิกดี มีชัยเกินครึ่ง
         - การต้อนรับและการเปิดสนทนากับลูกค้าให้ประทับใจ
         - การรับมือ การแสดงออกทางบุคลิกภาพกับลูกค้าขณะดูแลและบริการลูกค้า
         - การสนองความต้องการของลูกค้าและให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
         - การปิดการสนทนาที่ประทับใจลูกค้า
     6. เทคนิคการตอบข้อโต้แย้ง การตอบคำถาม และการแก้ไขและแก้ปัญหาระหว่างการต้อนรับ ดูแล และนำเสนอลูกค้า
         - หลักการพูด การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง
         - การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง
         - การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการนำเสนอ และจบการนำเสนอในแต่ละครั้ง
         - การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
         - จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้ฟัง
      7. ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และความกระจ่างในการปฏิบัติงาน

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 164 ครั้ง

Engine by shopup.com