โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Innovative Service

 

หลักสูตร Innovative Service

 

 

หลักการและเหตุผล
         การบริการถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน เพราะลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการย่อมเกิดความคาดหวังต่อการมารับบริการทั้งสิ้น แต่หากองค์กรนั้นและพนักงานไม่มีความตระหนักต่อการมีใจแห่งการบริการแล้ว ลูกค้าย่อมเกิดการเปรียบเทียบกับการบริการจากองค์กรอื่นทันที ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ด้านการบริการและหัวใจของการบริการที่พนักงานควรจะต้องมี อีกทั้ง เพื่อให้พนักงานเกิดความคิดด้านการพัฒนาการบริการขององค์กรเพื่อสร้างความโดดเด่นด้านการบริการให้เป็นที่สนใจของผู้มารับการบริการ

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการเชิงสร้างสรรค์
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบริการ
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันคิดและสร้างสรรค์งานบริการที่ควรจะเป็นขององค์กร

 

 

หัวข้ออบรม
     1. งานบริการ งานแห่งความท้าทาย
     2. พฤติกรรมของลูกค้าในศตวรรษที่ 21
     3. ความคาดหวัง และความพอใจของลูกค้า
     4. คุณภาพของการบริการสู่ความสำเร็จ
     5. บริการนวัตกรรม
     6. กระบวนการสร้างสรรค์
     7. บริการภายในเสริมสร้างบริการภายนอก
     8. องค์กรแห่งนวัตกรรม
     9. แผนการลงมือปฏิบัติงานนวัตกรรม (Action Plan)
     10. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม
     11. ถาม / ตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 203 ครั้ง

Engine by shopup.com