โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Innovative Service

 

หลักสูตร Innovative Service

 

 

PRINCIPLES
         การบริการถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน เพราะลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการย่อมเกิดความคาดหวังต่อการมารับบริการทั้งสิ้น แต่หากองค์กรนั้นและพนักงานไม่มีความตระหนักต่อการมีใจแห่งการบริการแล้ว ลูกค้าย่อมเกิดการเปรียบเทียบกับการบริการจากองค์กรอื่นทันที ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ด้านการบริการและหัวใจของการบริการที่พนักงานควรจะต้องมี อีกทั้ง เพื่อให้พนักงานเกิดความคิดด้านการพัฒนาการบริการขององค์กรเพื่อสร้างความโดดเด่นด้านการบริการให้เป็นที่สนใจของผู้มารับการบริการ

 

OBJECTIVES
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการเชิงสร้างสรรค์
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบริการ
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันคิดและสร้างสรรค์งานบริการที่ควรจะเป็นขององค์กร

 

AREAS OF STUDY

Module1 :  สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังในการบริการ
     1. งานบริการ งานแห่งความท้าทาย และความสามารถ
     2. พฤติกรรมของลูกค้าในศตวรรษที่ 21
     3. ความคาดหวัง ความพอใจและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
     4. คุณภาพของการบริการสู่ความสำเร็จ
     5. กิจกรรมระดมสมอง : สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากการบริการ
     6. บริการอย่างเข้าใจและสร้างความประทับใจเหนือความคาดหวัง
     7. บริการภายในเสริมสร้างบริการภายนอก

Module2 : นวัตกรรมการบริการในยุคปัจจุบัน
     8. กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์แห่งการบริการ
     9. การสร้างบริการโดยอาศัยนวัตกรรมการบริการสมัยใหม่
    10. กิจกรรมระดมสมอง: นวัตกรรมการบริการในยุคปัจจุบัน
    11. องค์กรแห่งนวัตกรรมด้านการบริการ
    12. แผนการลงมือปฏิบัติงานนวัตกรรม (Action Plan)
    13. กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม
    14. สรุปถาม / ตอบ

 

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


08 เมษายน 2564

ผู้ชม 260 ครั้ง

Engine by shopup.com