โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง

 

หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง

 

 

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันนี้การแข่งขันของธุรกิจไม่เพียงแต่การมุ่งที่สร้างหรือผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่สายตาลูกค้าเท่านั้น อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การพัฒนาทักษะด้านการบริการและการสร้างความประทับใจของพนักงานให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้าหรือให้ลูกค้ารู้สึกและสัมผัสได้ในการมาติดต่อแต่ละครั้ง เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น เสน่ห์ หรือความสำคัญต่อการรับรู้ว่าองค์กรหรือธุรกิจนั้นให้ความสำคัญแก่ลูกค้ามากน้อยเพียงใด  หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกทักษะการบริการ การสนทนา การแนะนำสินค้า การวางตัวของพนักงานเพื่อให้เกิดความเกิดความเหมาะสมและที่สำคัญจะต้องการเกิดความ ประทับใจไม่รู้ลืม ของลูกค้า

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสนทนา การวางตัวและเทคนิคการนำเสนออย่างเหมาะสมระหว่างการสนทนากับลูกค้า
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความเป็นตัวแทนที่ดีของบริษัทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสายตาลูกค้า
     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตนเองและเสริมประสิทธิภาพของตนเองให้โดเด่นยิ่งขึ้น

 

หัวข้ออบรม
    1. กิจกรรม Work shop
        - พนักงานในดวงใจลูกค้าต้องเป็นอย่างไร
    2. มุมมองพนักงานที่มีต่อลูกค้า
    3. มุมมองที่ลูกค้ามีต่อพนักงาน
    4. การบริการนั้นสำคัญไฉน
    5. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า
    6. กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่ 1
        - ฝึกการปฏิบัติจากทักษะของพนักงานพร้อมคำแนะนำของผู้เข้าอบรมและวิทยากร
     7. ขั้นตอนการบริการอย่างมืออาชีพ
         - ก่อนการบริการ
         - ขณะการบริการ
         - หลังการบริการ
     8. การวางตัวในขณะการบริการเพื่อความเหมาะสมกับลูกค้า
         - การทักทาย ต้อนรับ
         - กิริยาท่าทางการวางตัว
         - การพูดและการสนทนา
         - การสอบถามความเห็นลูกค้า
      9. กิจกรรม บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง พนักงานกับการบริการมืออาชีพช่วงที่ 2
         - ฝึกปฏิบัติทักษะพนักงานจากสิ่งที่วิทยากรได้แนะนำไปพร้อมการเสนอแนะความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมและวิทยากรจากการแสดงบทบาทสมมติของผู้เข้าอบรม
     10. บุคลิกภาพภายใน
           - ทัศนคติ แนวคิด
           - การพัฒนาอีคิว (EQ)
      11. กระบวนการสร้างสรรค์การบริการแบบมืออาชีพ
      12. การพัฒนามุมมองความคิดของนักบริการ
      13. การสร้างเสน่ห์แห่งความจดจำของพนักงานที่มีต่อลูกค้า
      14. สิ่งที่จะพัฒนาตนเองเพื่อการยกระดับการบริการให้แก่ลูกค้า
      15. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 208 ครั้ง

Engine by shopup.com