โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร 9 อุปนิสัยความสำเร็จเพื่อคุณภาพชีวิต และการทำงาน_อ.สุกิจ

 

9 อุปนิสัยความสำเร็จเพื่อคุณภาพชีวิต และการทำงาน

(The 9th Habits of Quality Effective Life)

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

 

หลักการและเหตุผล

                  ในชีวิตการทำงานทุกวันนี้ นอกจากจะมุ่งประเด็นไปที่ความสนเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ทางด้านการบริหาร การจัดการ และกลยุทธ์ทางด้านทักษะ ความรู้ความสามารถต่างๆ ซึ่งมีแหล่งข้อมูล และการฝึกอบรมสัมมนาที่จะเป็นสิ่งรองรับให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย แต่สิ่งหนึ่งที่จะให้เราประสบความสำเร็จได้ที่เราค่อนข้องมองข้ามกันมานานและอาจจะไม่เคยหยิกยกมาคิดพิจารณาในองค์ความรู้ทางด้านศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราอย่างแท้จริง ก็คือในเรื่องของ กระบวนทัศน์ในเรื่อง ความคิด และอุปนิสัยในเชิงสร้างสรรค์ หรือเชิงบวกที่จะเป็นกลไกพื้นฐานในการที่จะให้เราประสบความสำเร็จทั้งในชีวิต และการทำงานของเราทำให้เกิดพลัง และอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ เข้าใจ ฝึกอบรม และการลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อบ่มเพาะฝังรากลึกอุปนิสัยแห่งความสำเร็จนี้ลงไปในระดับจิตใต้สำนึก  เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความดี แห่งความเป็นผู้มีชัยชนะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แข็งแกร่งจนนำตัวเราและองค์กรไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้ ซึ่งในหลักสูตรนี้ ผมได้หยิบยก อ้างอิงจากผู้รู้ หลายๆท่านมาเป็น ข้อมูลประยุกต์ ประกอบกับข้อมูลใหม่ๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในด้านของอุปนิสัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ตามหลักการมาสโลว์ และลัมกินส์ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ

2. ทำไมพนักงานจึงอยากทำหรือไม่อยากทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร

3. ความหมาย ความรู้ และทำความเข้าใจในความเป็นมาของอุปนิสัย

4. กระบวนทัศน์กรอบความคิด และรากฐานของอุปนิสัยที่อยู่ในตัวเรา

5. ความแตกต่างระหว่างอุปนิสัยกับอุปนิสัยลึกที่เกี่ยวโยงกับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก

6. กลไกของพลังจิตสำนึก และจิตใต้สำนึกกับอุปนิสัยที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบและสัมพันธ์กัน

7. ทำไมทัศนคติถึงมีความสำคัญ และเป็นหลักพื้นฐานที่ทำให้เกิดอุปนิสัยทั้ง 9 ประการได้

8. กฎธรรมชาติที่เป็นวงจรของต้นชีวิตที่ควรเรียนรู้เพื่อเพาะบ่มทัศนคติที่ทำให้เกิดอุปนิสัยที่เป็นความสำเร็จ

9. เทคนิคการบริหาร และปรับทัศนคติอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้ในชีวิตและการทำงาน

10. หลักการการแก้อุปนิสัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เรื่อง 9 อุปนิสัย

11. อุปนิสัยทั้ง 9 ประการแบบเจาะลึก ในหลักการและแนวทางการปฏิบัติ

12. กิจกรรมประกอบค้นหาแบบรายบุคคลกับอุปนิสัยทั้ง 9 อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อนำไปใช้ในชีวิต และการทำงานจริง

13. แบบอย่างของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ (Success) ที่ได้ใช้ 9 อุปนิสัย

14.สรุปคำถาม-คำตอบ

 

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 136 ครั้ง

Engine by shopup.com