โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร พนักงานที่บริษัทต้องการ

พนักงานที่บริษัทต้องการ

(Keys to Success of Subordinates)

 

 

 หลักการและเหตุผล

         ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยพนักงานที่มีความรู้มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เน้นการทำงานเป็นทีม และ ต้องมีความรักความทุ่มเทแก่องค์กร พนักงานเป็นแขนขาที่สำคัญขององค์กร ทุกองค์กรต้องอาศัยพลังจากพนักงานในการขับเคลื่อน หากองค์กรใดมีพนักงานที่ไร้ความสามารถ ไม่มีภาวะผู้ตามที่ดี ทะเลาะกัน และขาดความสามัคคี ขาดความเป็นทีม เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมอยู่ไกลเกินเอื้อม และในที่สุดองค์กรย่อมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในทางตรงข้าม หากพนักงานมีภาวะผู้ตามที่ดี มีความรู้ความสามารถ อุทิศกายใจให้องค์กร พนักงานเหล่านั้นย่อมเป็นที่ยอมรับ และในที่สุด พลังแห่งความทุ่มเท ย่อมส่งผลให้องค์กรไปสู่เส้นชัยได้

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นพนักงานในทุกระดับ ให้ได้รับความรู้เทคนิคและประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงาน หรือ ลูกน้องที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและหัวหน้ายกย่อง เรียนรู้การสร้างพลังให้เกิดแก่ทีม และ แก่องค์กร รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการสร้างทีมงาน สร้างองค์กร ด้วยพลังแห่งสามัคคี จนได้พนักงานที่บริษัทต้องการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นพนักงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. พนักงานที่หัวหน้าและองค์กรต้องการ

- ลักษณะของพนักงานที่ดีที่องค์กรต้องการในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง- คุณสมบัติ และ ทัศนคติ

- ความคาดหวังเรื่องต่างๆ ขององค์กร

2. กิจกรรม: คุณเป็นพนักงานที่ดีเพียงใด

3. ลักษณะของทีมงานที่ดี และ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

- ลักษณะของทีมที่ดี

- อุปสรรคของทีม และ การเอาชนะอุปสรรค

- การสร้างประสิทธิภาพของทีมงาน

- ประโยชน์ของการทำงานเป็นทีม

4. กิจกรรม: การสร้างประสิทธิภาพของทีมด้วยตัวคุณ

5. เรียนรู้เข้าใจตนเอง

- วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง

6. กิจกรรม: วิเคราะห์ตนเอง

7. การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง

- พัฒนาความคิด

- พัฒนาการทำงาน และ การบริหารเวลา

- พัฒนา EQ

8. เรียนรู้และเข้าใจหัวหน้า

- เข้าใจตัวตนของหัวหน้า

- เรียนรู้สไตล์หัวหน้า

- เรียนรู้ความคาดหวังของหัวหน้าที่มีต่อเรา

9. กิจกรรม: เรียนรู้หัวหน้าอย่างเข้าใจ

10. ความทุ่มเทต่อองค์กร

- การอุทิศตน เสียสละและ การให้ความร่วมมือ

- ความเป็นปึกแผ่นประสานเป็นหนึ่งเดียว

- ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

11. กิจกรรม : สร้างสรรค์องค์กร ร่วมกันสร้างทีม และ องค์กร ด้วยความศรัทธา

12. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 178 ครั้ง

Engine by shopup.com