โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

 

หลักการและเหตุผล

            ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ ความคิดเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับความจำ เมื่อเราเริ่มคิด เริ่มจดจำรายละเอียดในการทำงานและสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเต็มที่ ย่อมทำให้การทำงานง่ายขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น ความคิดและความจำที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม ทั้งด้านการพัฒนาการทำงานรวมถึงการแก้ไขปัญหา และการบริหารงานขององค์กร
            หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้เทคนิคในการปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงานให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กรและตัวท่านเอง

 

 

หัวข้อการบรรยาย

Module 1: ความคิด

1. ความสำคัญของความคิด

2. ปัญหาและอุปสรรคของพนักงานในการทำงานยุคปัจจุบัน

3. รูปแบบการพัฒนาทางความคิด

- คิดบวก / คิดลบ

- คิดเป็น / คิดไม่เป็น

- คิดกลยุทธ์ / คิดวางแผน / คิดปฏิบัติงาน

4. ทักษะการปลดล็อกความคิดในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

5. เทคนิควิธีการปลดล็อกความคิด เพื่อวิเคราะห์การทำงานให้เร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง

6. ตัวอย่างการนำความคิดไปใช้

- การลดข้อผิดพลาด

- การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

7. กิจกรรม การนำความคิดไปใช้ในการทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน

8. กิจกรรม ปลดล็อกความคิด

Module 2 : ความจำ

9. ความสัมพันธ์ของ “ความจำ” กับ “ความคิด”

10 กระบวนการเรียนรู้และจดจำ

11. เทคนิคการพัฒนาและฝึกฝนความจำ

- สังเกต

- ถาม

- ทวน

12. กิจกรรมทดสอบความจำ

13. กิจกรรมฝึกความจำ

14. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 135 ครั้ง

Engine by shopup.com