โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การใช้ภาษาไทยธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล อ.สุธาสินี

การใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมี “ประสิทธิผล”

 

 

หลักการและเหตุผล

            การใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนไทย และสำหรับการปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน  เราจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดี มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนจดหมายโต้ตอบ การนำเสนอบันทึกหรือรายงานต่างๆ ถ้าผู้เขียนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมช่วยให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง เชื่อมั่น และศรัทธา ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ขององค์กรในที่สุด

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนบันทึก จดหมาย และรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  สละสลวย เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลำดับเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ

2. ขั้นตอนในการเขียนเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

3. หลักการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ

- การใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง

- การเชื่อมคำและประโยค

4. การเขียนจดหมาย

- รูปแบบของจดหมาย

- หลักการเขียนจดหมายธุรกิจ

5. การเขียนบันทึกข้อความ

- รูปแบบของบันทึก

- หลักการเขียนบันทึกทางธุรกิจ

- หลักการเขียนบันทึกรายงาน

6. การเขียนรายงานประเภทต่าง ๆ (รายงานความก้าวหน้า รายงานกิจกรรม รายงานแสดงความคิดเห็น และรายงานการประชุม)

- ทำไมคนถึงไม่อยากอ่านรายงาน

- ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน

- การนำเสนอข้อมูลให้อ่านง่าย

- ตัวอย่างของรายงานประเภทต่าง ๆ

7. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน

 

หมายเหตุ:  หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 292 ครั้ง

Engine by shopup.com