โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Can Do Attitude

Can Do Attitude ! ! ! !

“เชื่อ”..ว่าทำได้ .. เพื่อความสำเร็จ

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

หลักการและเหตุผล

      เนื่องจากปัจจุบันได้มีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุด องค์กรต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เกิดความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อให้สร้างความสำเร็จมาสู่องค์กรอย่างเกิดประสิทธิผลมากขึ้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หัวหน้างานและผู้จัดการ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสู่ความสำเร็จขององค์กร ยิ่งต้องมีศักยภาพในการปรับปรุงสมรรถนะของบุคคล ส่วนของพฤติกรรมนั้นจะเป็นส่วนที่ปรับปรุงยากที่สุด เพราะทั้งนี้ทั้งนั้นทักษะและความสามารถเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการปรับทัศนคติของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การสร้างอุปนิสัยของตนเองในการพัฒนาความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานหรือใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเรียนรู้ที่จะเผชิญและเอาชนะอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวเอง ซึ่งนั่นคือ จุดเริ่มต้นของการคิดและเชื่อว่าสามารถทำได้และทำให้สำเร็จอย่างตั้งใจนั่นเอง

      หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จ เพื่อให้บุคลากรโดยมีทัศนคติแบบ “เชื่อ” ก่อนว่าต้องทำได้ (Can Do ATTITUDE) ให้เกิดการสร้างแรงจูงใจด้วยตัวเอง ซึ่งจะส่งผลให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบในการทำงาน สร้างความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น และร่วมมือก้าวไปสู่จุดหมายเดียวกัน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ ช่วยให้พนักงานเกิดความมั่นใจและประสบความสำเร็จในที่สุด

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ และเกิดประสิทธิผลในการทำงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือต่าง ๆ  ที่สามารถช่วยพัฒนาอุปนิสัยแห่งความสำเร็จ และสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้อย่างเกิดประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จบนพื้นฐานความเชื่อว่าทำได้ และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและองค์กรในที่สุด

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ทำไมทุกคนต้องมีความคิดและทัศนคติแตกต่างกัน ????

2. คิดอย่างไร.. ให้เกิดความเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้

- เปิด หรือ ปิดใจในความคิด

- เพียงลมพัดผ่าน

- ไม่ใช่หน้าที่

3. “พัฒนาตนเอง” เพื่ออะไร .. เพื่อใคร.. ทำไมต้องทำ??

4. กระบวนการสร้างความคิดและทัศนคติเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและความท้าทายด้วยตนเอง

5. ปัญหาต่าง ๆ เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

6. อุปนิสัยในแต่ละแบบ

- ล้มเหลว

- ประสบความสำเร็จ

7. กิจกรรม แสดงความเป็นตัวของตัวตน

8. เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

9. กิจกรรม “ความคิด .. ความเชื่อ ว่า ฉันทำได้ .. ฉันทำได้”

10. ปรึกษาผู้มีความรู้และประสบการณ์มากกว่าเพื่อให้งานเหล่านั้นสำเร็จเป้าหมาย..ได้จริงหรือ ???

11. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 232 ครั้ง

Engine by shopup.com