อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการยุค 4.0

เลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการยุค 4.0

(Smart Secretary and Administration System 4.0)

 

 

 

หลักการและเหตุผล

            จากอดีต...สู่ปัจจุบันในสังคมยุคใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บทบาทหน้าที่ของเลขานุการจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาให้สอดคล้องตามไปด้วยกับนักบริหารซึ่งทำหน้าที่เสมือนเป็นมือขวายุคใหม่ของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนเกิดประสิทธิผลที่เด่นชัด และสามารถนับได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จโดยแท้จริง ซึ่งบทบาทหน้าที่มิได้จำกัดอยู่เพียงงานประจำวันธรรมดาเท่านั้น แต่ต้องได้มีการเรียนรู้รอบรู้รอบด้านในเรื่องของระบบงานธุรการอีกด้วย จึงก้าวขึ้นไปอยู่ในฐานะผู้ช่วยใกล้ชิด และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งในและนอกองค์กร

            หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ได้เรียนรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านหนทางสู่ความสำเร็จของเลขานุการและระบบงานธุรการระดับผู้บริหารยุคใหม่ ทั้งบทบาทหน้าที่ การบริหารเวลา การพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า หลักสูตรนี้จึงช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรได้สัมผัสกับกรณีจริง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสำหรับเลขานุการยุคใหม่และระบบงานธุรการยุค 0

2. เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. เข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนอาชีพเลขานุการยุค 0  สู่ระดับ "ผู้ช่วยผู้บริหาร"

 

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยุค0

- ความสำคัญ -  ระดับผู้ช่วยผู้ผู้บริหาร

- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- เคล็ดลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจำอาชีพ

- การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยั่งยืน

2. แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านบุคลากร”

- “ศักยภาพ” ยุคใหม่สู่มืออาชีพ

- สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความสำเร็จของอาชีพอย่างยั่งยืน

- กลยุทธการบริหารงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด.... ต่อองค์กร

3. แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านระบบงานธุรการยุค 0 ”

- ระบบ “การสร้างคุณค่าของเวลา (วางแผนและบริหารเวลางาน)”

- ระบบ “การบริหารงานเอกสารครบวงจร”

- ระบบ “การบริหารการประชุมที่เกิดผล”

- ระบบ “การบริหารสำนักงานยุคใหม่”

- ระบบ “การบริหารงานบริการ”

- แบ่งกลุ่ม -   ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา 

5. วิเคราะห์ / ประเมินผลงานกลุ่ม

6. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 365 ครั้ง

Engine by shopup.com