โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Positive Thinking

Positive Thinking

(การคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์)

 

 

หลักการและเหตุผล

        เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิดของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของชีวิต และความสุขในการทำงานด้วย

       หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิดจากความคิดเชิงบวก ฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในการคิดเชิงบวกต่อเรื่องหรือเหตุการณ์ในกรณีศึกษา เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและประยุกต์ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานและองค์กรในที่สุด

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการคิดในเชิงบวก ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง และทีมงาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงผลดีต่อการคิดเชิงบวก เกิดความเข้าใจและยอมรับในการปรับพฤติกรรม จนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการทำงาน และปรับมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจกันผ่านการสื่อสารเชิงบวก

3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดแรงบันดาลใจ ในการทำงาน สนุกกับการทำงาน สร้างสรรค์งานตลอดจนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมุ่งมั่น และมีความคิดเชื่อในด้านบวก  โดยรู้จักกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนด

4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเรียนรู้เทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ให้เกิดความกระตือรือร้น ในการทำงานให้สำเร็จ ควบคู่ไปกับเทคนิคในการสื่อสารความเข้าใจและปรับมนุษยสัมพันธ์ให้ดีขึ้น

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. รูปแบบวิธีการคิดของมนุษย์

2. ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นของมนุษย์

3. ผลของการคิดต่อ การกระทำ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน

4. วิธีการคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

5. ขั้นตอนการคิดเชิงบวก

6. กิจกรรม : กรณีศึกษา “คุณคิดอย่างไร?”

7. ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้า

8. ความคิดเชิงบวกของพนักงานต่อองค์กร

9. กิจกรรม : Workshop “การคิดเชิงบวกของพนักงานต่อลูกค้าและองค์กร”

10. การปรับทัศนคติในการคิดเชิงบวก (Attitude)

11. เทคนิคการสร้างความมุ่งมั่นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

12. กิจกรรม : Workshop “การสร้างไฟให้ตนเองในงานการตลาดและขายเพื่อสร้างความสำเร็จ”

13. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสัมพันธ์กับทุกคน

14. ประโยชน์ของการคิดเชิงบวกต่อตนเองและองค์กร

15. สรุปคำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 298 ครั้ง

Engine by shopup.com