โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Systemic Thinking

 Systemic Thinking

 

หลักการและเหตุผล

        มนุษย์เรามีความคิดด้วยกันหลายรูปแบบ  “การคิดเป็นระบบ” เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้การคิดมีรูปแบบ และสามารถนำความคิดไปสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพ

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน และผู้บริหาร ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ และยังสามารถการพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

 

หัวข้อการบรรยาย

Module 1: Systemic Thinking Framework

1. ความหมาย แนวคิด และประโยชน์ ของการคิดอย่างเป็นระบบ

2. ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ความคิด  กับ อารมณ์และความรู้สึก

3. อุปสรรคของ...การคิดอย่างเป็นระบบ

4. กิจกรรม วิเคราะห์ตนเองเพื่อเป็นกระจกเงาสะท้อนตัวตน

Module 2:  Systemic Thinking Ways

5. ระบบและรูปแบบการคิด ของมนุษย์

6. เทคนิควิธีการคิดอย่างเป็นระบบ

7. เสริมความคิดอย่างเป็นระบบด้วย เครื่องมือช่วยคิด (Thinking Tool Kits)

8. กิจกรรม Workshop: การฝึกใช้ การคิดในแต่ละรูปแบบ

Module 3:  Systemic Thinking in Action

9. การวิเคราะห์และผสมผสานระหว่างการทำงาน และระบบความคิด

10. หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยระบบความคิด

11. เทคนิคการนำระบบความคิดมาใช้แก้ปัญหาในการทำงาน

12. ตัวอย่าง และ กรณีศึกษา การนำความคิดอย่างเป็นระบบไปใช้ในธุรกิจ

13. กิจกรรม Workshop: การวางแผนอย่างเป็นระบบ

Module 4:  Action Plan

14. ทำ Action Plan

15. การทำงานเป็นทีม (Team Work)

16. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 175 ครั้ง

Engine by shopup.com