โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การเขียน E-mail ภาษาไทยทางธุรกิจ

 

การเขียนอีเมล์ภาษาไทยทางธุรกิจ

 

 

หลักการและเหตุผล

         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงผู้รับสารด้วยการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนอีเมล์เชิงทางธุรกิจ

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ความรู้ทั่วไปในการเขียนจดหมายและเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

2. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนจดหมายและเอกสารทางธุรกิจ

3. ขั้นตอนการเขียนจดหมาย และ เอกสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4. หลักในการเขียนจดหมายทางธุรกิจ และ เอกสารทางธุรกิจ

5. ประเภทของจดหมายธุรกิจ

6. โครงสร้างของจดหมายและเอกสารทางธุรกิจ

7. คำวลี, สำนวนในจดหมายธุรกิจและเอกสารทางธุรกิจ

8. เทคนิคเพิ่มเติมในการเขียนเอกสารทางธุรกิจอื่น ๆ – บันทึกและรายงานการประชุม (Memorandum)

9. วิธีการเขียนอีเมล์ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ได้แก่ การเขียนตอบขอบคุณลูกค้า การเขียนจดหมายตอบรับแจ้งให้ทราบ การเขียนตอบข้อสงสัย การเขียนจดหมายตอบลูกค้าอย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ การเขียนจดหมายแสดงความเสียใจเป็นต้น

10. เทคนิคอื่น ๆ ในการเขียนอีเมล์ทางธุรกิจ

11. ข้อพึงระวังในการเขียนอีเมล์ในทางธุรกิจ

12. สรุปคำถาม และคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้ เพื่อนำไปใช้ในงาน

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 379 ครั้ง

Engine by shopup.com