อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การจัดทำ Smart JD


หลักสูตร การจัดทำ
Smart JD

 

 

วิทยากร: อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ

 

 

หลักการและเหตุผล
           ใบบรรยายลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานแล้ว ยังมีข้อมูลที่มีความสำคัญต่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกมาก  แต่การจัดทำใบบรรยายลักษณะงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์องค์กร เทคโนโลยี่ หรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ฯลฯ  เป็นเหตุให้บทบาทหน้าที่ของคน ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้าองค์กรไม่มีการจัดทำ Job Description หรือ มี แต่การจัดทำไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในงานที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับความต้องการขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของใบบรรยายลักษณะงานในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนตามได้รวดเร็ว มีความกระชับ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี  
           “SMART JD” จึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน เพราะเขียนอยู่บนหลักการ SMART จึงมีความกระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และที่สำคัญคือการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกด้วย

 

 

วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Sales Support และ Sales

Administration
       2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
      1. ความสำคัญและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดทำ JD (คำบรรยายลักษณะงาน) ภายในองค์กร
          - ความหมายและประโยชน์ของ JD
          - องค์ประกอบหลักของ JD
          - ใครควรเป็นผู้จัดทำ JD
          - ข้อจำกัดและแนวทางแก้ไขในการจัดทำ JD
     2. ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างการทำงาน และคำบรรยายลักษณะงานกับกระบวนการจัดทำ JD เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของคนให้ทำงานสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรร่วมกันเป็นหลัก
     3. เทคนิคการกำหนดบทบาทหน้าที่ (JD) เพื่อป้องกันปัญหา
         - งานซ้ำซ้อนระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง
         - JD ตำแหน่งผู้จัดการ เหมือนกับ JD ตำแหน่งของลูกน้อง (ผู้จัดการทำงานแบบเสมียน)
         - งานที่ควรจะทำ ไม่ใช่งานที่อยากจะทำ
         - งานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานเดียวกัน และต่างหน่วยงาน
         - ฯลฯ
      4. . การวิเคราะห์งาน จุดเริ่มต้นของกระบวนการเขียน JD
      5. ทำไมต้องเป็น SMART JD และมีรูปแบบ มีองค์ประกอบอย่างไร ?
      6. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานภายใต้หลักการ SMART JD
          - การเขียนบรรยายในส่วนต่าง ๆ ของ SMART JD
          - ฝึกปฏิบัติการเขียน SMART JD ในแต่ละส่วน
          - ตัวอย่าง SMART JD
          - Workshop: ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานและการเขียน SMART JD
      7. เทคนิคการวิเคราะห์ Competency จาก SMART JD เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
          - หลักการและแนวคิดของ Competency
          - ประเภทและความหมายของ Competency
          - ความสำคัญของ Competency แต่ละประเภท กับบุคลากรแต่ละระดับ
      8. เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด KPI จาก SMART JD เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัด
          - ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสำเร็จ
          - คุณลักษณะและประเภทของตัวชี้วัด
          - การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
          - Workshop: ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ Competency และ KPI จาก SMART JD
       9. การนำ SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ
          - การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
          - การสรรหาคัดเลือกพนักงาน
          - การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
          - การประเมินค่างาน
          - ฯลฯ
     10. สรุปและตอบคำถาม

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 228 ครั้ง

Engine by shopup.com