อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร Team Building

Team Building

“TOGETHER WE CAN”

 

หลักการและเหตุผล

       ความสำเร็จขององค์กร มิได้มาจากความสามารถของผู้บริหาร พนักงาน หรือ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง  หากเกิดจากการประสานงานและร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว มุ่งความสำเร็จองค์กรมากกว่าตนเอง โดยอาศัยหลักการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศ (Teamwork Excellence) ที่ต้องเริ่มจากการที่ทุกคนต้องมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงจะเกิดความร่วมมือร่วมใจในการมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

       หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อโดยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม  ผ่านรูปแบบกิจกรรม Workshop และ กิจกรรม Team Building ที่ต้องช่วยกันคิด วิเคราะห์ วางแผน และ สื่อสารประสานงาน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จนเกิดความรักและความผูกพัน เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน  เพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ได้เข้าใจความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และความสำคัญของกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

3. เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อการทำงานเป็นทีม

4. เพื่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันและเสริมสร้างความรักความผูกพันในองค์กรให้เกิดการประสานงานที่ดีต่อไปเมื่อกลับไปปฏิบัติงานจริง

 

หัวข้อการบรรยาย

1. เน้นถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีที่มีผลต่อตนเองและองค์กร

- ความสำคัญของทัศนคติ (Attitude)

- แค่เปลี่ยนวิธีคิด คุณก็จะเปลี่ยนชีวิตตนเอง

2. ICE – Breaking : ละลายพฤติกรรม + สร้างสัมพันธ์ + เตรียมความพร้อม

3. กิจกรรมสร้างบ้านในฝัน

4. การแบ่งงาน

5. Time Management

6. การจัดการเรื่องบุคคล (People Management)

7. ทัศนคติต่อองค์กร (Attitude)

8. การช่วยเหลือ สนับสนุน (Support + Service)

9. ระดมความคิดเห็น (Brain Strom)

10. การทำงานเป็นทีม

11. กิจกรรมเสียงกระซิบจากหัวใจ

12. สร้างทัศนคติที่ดี

13. Relationship

- การสร้างขวัญและกำลังใจ

- People Management Tip

14. สรุปกิจกรรม

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 178 ครั้ง

Engine by shopup.com